BIDDEN IN MEI

 

 

 

AAN MARIA

 

De kracht, die jou eens heeft bezield

om, bouwend op een visioen,

als vanzelfsprekend dat te doen,

wat onze toekomst open hield.

 

De kracht, die alle eeuwen door

de onderdrukten heeft bewogen

om, met een toekomstdroom voor ogen,

te blijven in 't gekozen spoor.

 

De kracht, die in miskenning, pijn,

de moed geeft om toch door te vechten,

je door geen macht te laten knechten,

in kwetsbaarheid juist sterk te zijn.

 

De kracht geeft jou identiteit :

een vrouw ,een niemand, wordt getuige.

Je krijgt een stem, luid klinkt jouw juichen,

jouw lied over gerechtigheid.

 

Je spreekt niet voor jezelf alleen,

bezingt een kracht, die breekt de machten

in alle landen en geslachten ;

kijk over eigen grenzen heen.

 

Ook nu nog gaan er vrouwen staan,

net als in bijbelse verhalen.

Zo helpt de kracht, die zij uitstralen,

weer anderen om door te gaan.

 

Wij bidden tot diezelfde kracht :

geef naam al die vergeten vrouwen,

die ongezien een wereld bouwen,

waar liefde sterker is dan macht.

J. Roelofs-van der Linden

 

 

ANTIFOON TER ERE VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

 

Wij groeten u Maria, koningin en moeder vol goedheid.

Bij u vinden wij het leven, de vreugde en heel onze hoop.

Wij roepen u aan op onze pelgrimstocht :

wees de lijdende mensheid nabij ;

gedenk ons zie barmhartig op ons neer

en leid ons door dit leven naar Christus, uw Zoon.

Moeder vol goedheid en liefde, heilige maagd Maria.

 

Berkel

 

 

BID VOOR ONS MARIA

 

Bid voor ons Maria

Wij die onderweg zijn,

met onze zorgen

met zwarte ogen

voor wat komen gaat.

Bid met ons

dat wij een eind met jou

kunnen meegaan,

om de weg van Jezus te volgen

Om God in ons zijn leven

te laten leiden,

dat wij van onze toekomst

meer feest,

meer écht leven kunnen maken

meer

dan dood en ellende,

oorlog en gevaar.

J.van den Bergh

 

 

BIDDEN MET HET HART VAN MOEDER

 

Bidden is eenvoud.

Bidden is aanvaarden wie je bent, een kleine mens.

Geleidelijk zien wat Hij van je verwacht.

Luisteren en schuchter vragen :

'Hebt Gij mij geroepen, Heer ? '

Vragend geloven en bang vertrouwvol zeggen :

'Zie, hier is een dienaar.'

Zo bloeit het woord open dat Maria sprak :

'Zie de dienstmaagd !'

 

Bidden is eenvoud,

opstaan en bij het brandend braambos komen,

knielen in het zand van de dag, niet weten wat daar geschiedt.

Bidden wordt een ontmoeten en samengaan

van het stramme hout en het verterend vuur.

Bidden is vuur vatten, in het braambos

van Gods vuur gegrepen worden,

niet weten wat er met je geschieden zal,

alleen aanvaarden wat Hij er doet,

het warme woord in je laten spreken

zoals Maria het onzegbare sprak :

'Mij geschiede naar Uw woord.'

 

Het 'bidden' met Maria is gedragen worden,

je gedragen weten door dat diepe verlangen dat 'Hij' komen zal,

vuur vatten in het braambos van Zijn liefde.

Een wonder gebeuren :

de vuurglans van de brandende haard licht op,

hij maakt gezichten warm, er groeit een warmte en een leven

dat je in je opneemt en dat je vervult.

Je woorden worden een zaligprijzen,

zoals Maria looft en zingt :

'Welgevallig zag de Heer neer op mij in al mijn nietigheid'.

 

Bidden met Maria is niet blijven staren in de vuurglans,

maar de vlam uitdragen naar haarden waar ze is uitgedoofd,

koude handen in de jouwe nemen en ze verwarmen,

mensen binnenhalen bij de haard van Gods liefdevuur.

Dan zal het onuitwisbare lied van Maria verder gaan :

'Loof en prijs, mijn ziel, de Heer, van vreugde jubelt mijn hart.

 

 

DE BEEWEG

 

Al de boeren gaan hun beeweg,

Meie bloeit en zingt in Vlaandren,

Al de boeren langs de wegen

Gaan naar Onze Lieve Vrouwe.

 

Lieve Vrouwe van Scherpenheuvel,

In de morgen straalt uw koepel,

Uit de boogaards, uit de heide,

Al de boeren gaan hun beeweg.

 

Al de boeren uit de heuvels,

klokken bonzen, beden gonzen :

Onze Lieve Vrouw van Halle,

Zegen veld en beemd en stallen.

 

Heel de gouw van Leie en Schelde,

Al de boeren gaan hun beeweg :

Geef ons water uit uw rotse,

Lieve Vrouwe van Oostakker.

 

Al de boeren gaan hun beeweg,

Lieve Vrouw van Dadizele,

Duin en polder, hout-en vlasland,

Vragen wasdom, vragen vrede.

 

Meie bloeit en zingt in Vlaandren,

Al de boeren gaan hun beeweg,

Klokken gonzen door de beden :

Lieve Vrouwe, geef ons vrede.

 

P.van Moerlande

 

 

DE VELE KLEINE ZORGEN

 

Maria,

laat ons in dank bidden,

bewaar en koester in uw moederhart

alles wat wij u toevertrouwen :

de vele kleine zorgen die beginnen wegen,

de bedrukte vragen die blijven hangen,

de weemoed van wat we niet begrijpen,

de pijn bij vertrapte goedheid,

het zoeken naar genegenheid en begrip.

 

Maria, moeder van Jezus,

bevestig met uw woord en uw hart

de getrouwen van de Heer,

als moeheid en machteloosheid hen lam leggen,

als eenzaamheid zwaar drukt,

als opeenhopende last hen te boven gaat,

als gelovig enthousiasme slinkt en wankelt,

als de trouw aan uw Jezus dreigt stuk te lopen.

Moeder, wij danken u

dat gij ons in dit bidden steunt.

 

Maria,

bescherm in uw goedheid

uw jeugd en jongeren in onze kleine wereld,

bemoedig alle moeders die met veel zorgen zitten,

bewaar allen die u nu al jaren vergeten zijn

en ook ons die nu bij u bidden.

Blijf voor ons allen de moeder van Jezus.

Maria,

wij danken u dat wij vandaag zo met u konden bidden. 

 

 

EEN NIEUWE LITANIE

 

Moeder, glimlach van God,

stille glans van het moeder-zijn,

'moeder' blijf je voor ons, ondankbare bedelaars,

die niet erg veel zin meer hebben om te bedelen.

Moeder, zachte hand,

die ik meen te kunnen missen met m'n harde kop ;

zuiver als een dauwdroppel,

helder als een zilveren klok in de zomeravond,

zo gaaf en luid wenkt uw uitgestoken hand.

Moeder in mijn twijfels,

geef mij een flinke duw,

als ik de beslissende sprong niet waag.

Moeder van mijn jong enthoesiasme,

maak me sterk tegen de sceptische lach

van de 'grote' mensen in mijn wereld.

Moeder in mijn onstandvastigheid

bij ogenblikken en vlagen van lafheid :

trek me weg van de lokkende dwaalwegen

binnen mijn overladen gelukswereld.

Moeder in mijn moedeloosheid,

als ik bezwijk onder de zweep van de routine,

toon mij hoe ik aan de saaie, rimpelloze vijver

van mijn dagelijks gedoe

vergeten bloemen weet te plukken en te sieren.

Moeder, binnen de wereld van mijn luidruchtigheid

moet je wel glimlachen bij het zien

van mijn lawaaierige onervarenheid

en droef te moede zijn,

als ik komedie speel :

ik ben niet eerlijk en eenvoudig genoeg,

om met u te spreken en naar u te luisteren.

 

Theo Willemen

 

 

EEN STERKE VROUW WIE ZAL HAAR VINDEN ?

 

Wie heeft haar ogen droog doorstaan,

haar handen vol ontvangen,

en haar doorzweet gelaat

van droefenis doorhangen ?

 

Zij weent niet omdat tranen lokken,

zij treurt om scherpe droefenis.

Zij roept niet omdat woorden schallen

maar vraagt om onrecht-lafenis.

 

Zij spreekt maar doet méér

dan ze in haar daden zeggen zal ;

en luistert en verstaat veeleer

dan mijn tong het vragen kan.

Zij is door wie men Leven proeft

niet van dat zwakke, ijle

maar haven voor wie thuisloos is

een teder menselijk verwijlen.

 

Zij is de kleine trouw nabij

die het grootse leven laten kan.

Zij is -in God- de mens voor mij

waarin mijn vrede dagen zal.

J. van den Bergh

 

 

EENZAAM MAAR NIET ALLEEN ...

 

Veel mensen wonen alleen, maar niet allen zijn eenzaam.

Mensen zijn niet gauw eenzaam

als ze het kontakt met anderen niet schuwen,

zich goed kunnen bezig houden

en zich aan vele zaken interesseren.

Liefhebbende mensen trekken anderen aan.

Liefhebbende mensen leven in vrede met zichzelf.

Ze volen zich niet vlug alleen,

want God leeft met hen mee.

 

Maria,

Het trof U,

dat uw Zoon Jezus als volwassen man, U alleen liet.

U leed eronder dat velen Hem niet begrepen,

dat vooraanstaanden van uw volk

Hem veroordeelden en lieten kruisigen.

In uw lijden voelde U zich alleen

Zo kunt U het begrijpen

als eenzaamheid ons zwaar valt.

Blijf U met uw Zoon bij ons

als het goed is

dat wij momenten

van eenzaamheid doorworstelen.

 

R. van Rostenberge

 

 

EUCHARISTIEGEBEDEN VOOR EEN MARIAVIERING

 

openingsgebed 1

 

God onze Vader,

wij verenigen ons in geloof rond Maria.

Zij heeft Uw enige Zoon een menselijk gelaat gegeven.

Mogen wij haar navolgen

en dat ook wij met haar steun

ruimte mogen geven aan uw woord,

tot ons gesproken.

Laat ons een teken van hoop zijn

voor allen die het moeilijk hebben

en dragers van Uw heil en redding,

ook als het ons veel "kost",

naar het voorbeeld van Jezus Christus,

Uw Zoon en onze Heer.

Amen.

 

openingsgebed 2

 

God onze Vader, op het beslissend moment van de tijden

stond een jonge vrouw, in de eenvoud van haar hart,

open voor uw plan over mens en wereld.

Zij werd de eerste gelovige in het hart van uw heilsplan.

Wij kunnen slechts christen zijn in haar spoor.

 

Maak ons ontvankelijk zoals Maria van Nazareth.

Maak ons hart bereidwillig om te doen wat er te doen is.

Maak ons dienstbaar, bereid voor elk goed werk.

Ons geschiede naar Uw woord.  Amen.

 

gebed over de gaven

 

Heer God, aanvaard van ons deze gaven van brood en wijn.

Hierin leggen wij heel ons leven

en het leven van allen die ons dierbaar zijn.

Onder de voorspraak van Maria bidden wij :

laat ons in alle omstandigheden van ons leven

vol vertrouwen blijven op wat U in ons wil doen.

Wij vragen het U door Christus onze Heer.  Amen.

 

het grote dankgebed

 

De Heer zij met U

En met uw geest

 

Verheffen wij ons hart

Wij richten ons hart naar de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

Heilige Vader, almachtige eeuwige God,

wij danken U voor Maria, onze Moeder ,

Zij verenigde zich met Uw Zoon in leven en sterven :

zo werd ze één met Hem in zijn verrijzenis.

Haar leven was zuiver geloof in woord en daad.

Zij was een toonbeeld van dienende liefde

zonder alles te willen begrijpen.

Zij zegt ons dat het goed is ons aan U toe te vertrouwen,

naar U te luisteren en eenvoudig te doen

wat Gij van ons verwacht.

Zij leert ons dat het geloof leven betekent

en verlossing uit zonde en dood.

Zij maakt ons duidelijk dat ongeloof geen uitkomst biedt,

geen vrede of vreugde kan brengen.

Wij danken u voor Maria, onze Moeder

en voor Jezus, haar Zoon.

Samen met hen en met de anderen, die leven in uw heerlijkheid

willen wij U loven en prijzen met deze woorden :

 

voorbeden

 

Laat ons bidden voor alle zieken en lijdenden,

en voor allen die hen omringen en hun lijden verlichten :

 

Bidden wij dat wij als Jezus worden,

mensen in nood en pijn opzoeken,

en niet voorbijgaan aan hun diepste vragen.

Laat ons bidden.

 

Bidden wij dat de Kerk de ziekenzorg ten zeerste behartigt

als een bijzonder belangrijke opdracht.

Laat ons bidden.

 

Bidden wij dat wie als dokter, verpleger of verpleegster

of andere gezondheidswerker dagelijks omgaan met zieken,

een ruim hart hebben

voor al wie aan hun zorgen zijn toevertrouwd.

Laat ons bidden.

 

Bidden wij in de stilte van ons hart

voor onze persoonlijke intenties ...

Laat ons bidden.

 

Weesgegroet Maria ...

 

slotgebed 1

 

Heer, laat ons voor elkaar uw genade zijn,

hoe beperkt ook misschien, genade van begrip, van hulp,

van opbeuring, een stukje troost ; genade van licht en steun,

van hoop en trouw, genade van vriendschap en genegenheid,

van vergeving en vertrouwen.

 

slotgebed 2

 

Vader, leg in mijn hart de eenvoud van Maria.

Laat mij altijd - klein en arm - voor U staan,

luisteren naar U zoals zij heeft gedaan.

" Ja " zeggen en voor Uw woord open staan.

 

Vader, leg in mijn hart de liefde van Maria.

Laat mij nooit het kwaad vergelden met kwaad,

maar vrede stichten door woord en daad,

zo wordt Uw kracht in mij sterker dan haat.

Dit vragen wij op voorspraak van Maria,

door Jezus, Uw Zoon en onze Vriend.  Amen.

Laat ons, zoals Maria 'vol was van Uw genade',

ook een stukje genade voor elkaar zijn,

hier, en morgen en altijd.

Dit vragen wij U omwille van Jezus Christus,

Uw Zoon en onze Heer.  Amen.

 

 

GEBED TOT MARIA

 

Heilige Maria, Moeder van God,

laat mijn hart blijven als het hart van een kind,

zuiver en doorzichtig als een heldere bron.

Vraag voor mij een hart vol eenvoud,

dat niet opzettelijk bezig blijft

met het koesteren van eigen leed.

Een hart, dat zich blij weet te geven,

dat mensen-zwakheid verstaat,

en teder weet mee te lijden.

Een trouw een edelmoedig hart,

dat geen weldaad vergeet

en geen aangedaan leed nadraagt.

Maak mijn hart mild en nederig, liefde gevend

zonder aanspraak te maken op wederliefde

blij als het in een ander hart plaats mag maken

voor uw goddelijke Zoon.

Een hart, groot en onoverwinnelijk,

dat geen ondank sluit

en geen onverschilligheid moedeloos maakt.

Een hart gekweld van verlangen

naar de verheerlijking van uw Zoon,

gewond door zijn liefde

en voor wiens wonden slechts de hemel

genezing kan brengen.

 

L.de Grandmaison SJ.

 

 

GEBED VOOR HET MARIAJAAR

 

Weesgegroet Maria,

moeder van God,

moeder van de kerk en van alle mensen,

wil in deze advent van het jaar 2000

voor ons een gids en voorbeeld zijn.

Bevestig ons in het geloof

dat God ook vandaag

arme en kleine mensen bevrijdt

en ze blij en groot maakt.

Bid met ons mee

om de gave van Gods Geest

in goede en kwade dagen.

Zeg ons elke dag opnieuw :

"Doe maar wat Hij u zeggen zal".

Dan zullen wij naar Jezus' woord en leven

God beminnen,

de naaste liefhebben

en dienstbaar zijn aan kerk en wereld. Amen.

 

 

GEBED VOOR MOEDER

 

Heer onze God,

een moeder is het middelpunt van elk gezin,

het middelpunt van zorgen en verzorgen,

midden in het leven van elke dag.

Vandaag hebben wij rond deze kapel de kring gesloten,

en midden in die kring ons moeder ingesloten,

want haar willen wij eren en danken,

voor haar zullen wij bidden en vragen :

 

Heer, bewaar moeder voor ons en ons gezin.

Geef haar de nodige kracht om altijd toevlucht te zijn

van begrip en geborgenheid.

Laat ons niet meer denken dat we té groot zijn

om haar te tonen hoe dankbaar wij zijn.

Dit vragen wij U door Jezus Kristus, Uw Zoon

en onze Vriend, op voorspraak van Maria.  Amen.

 

 

GEZEGEND ZIJT GIJ BOVEN ALLE VROUWEN ...

 

" Ik zal u zegenen en uw naam groot maken. "

Deze zegen heeft Abram nooit meer losgelaten,

dreef hem voort over steppe en woestijnen,

rusteloze zwerver, bezeten door de toekomst,

zoekend naar het spoor van God.

 

Eeuwenlang hebben kinderen geluisterd naar zijn verhaal,

waren zij geboeid door dezelfde belofte.

Eeuwenlang zijn mensen gestorven

met dezelfde droom in hun ogen, tot heimwee gelouterd.

Eeuwenlang, geslacht na geslacht,

hebben mensen rond deze belofte gedanst en gedicht,

gevochten en gezondigd, gebeden en geleden.

De oude zegen werd geschiedenis,

geschiedenis van een uitverkoren volk,

geschiedenis tot op onze dagen.

 

" Gezegend zijt gij boven alle vrouwen ".

Ooit werd dit woord gesproken

tot een vrouw uit die geschiedenis :

een woord als een vervulling.

Zij legde haar handen in haar schoot,

open handen, arm en weerloos; één huiver om God.

Zij is Hem op het spoor gekomen, heeft Hem aangesproken

en voelde Zijn liefde tot in haar schoot.

 

Wij zijn de belofte vergeten,

zoeken niet meer naar het spoor van God.

Geschiedenis is voor ons niets anders dan het dagelijks gevecht

om te overleven in de jungle van de wereld.

We hebben onze horizonten verkleind

tot wat wij vanavond zullen eten.

Wij zijn mensen zonder zegen of belofte,

zonder toekomst of geschiedenis, mensen zonder morgen.

Wij kunnen enkel onze handen vouwen,

arm en weerloos, bidden :

" Gij zijt gezegend onder alle vrouwen "

en in de echo van de oude zegen

op zoek gaan naar het laatste spoor van God.

 

M.Verhulst

 

 

... EN GEZEGEND IS DE VRUCHT VAN UW LICHAAM, JEZUS

 

De wereld van de mensen is één nijvere bouwwerf

met plannenmakers en architecten,

met ingenieurs en koene bouwlieden,

met kunstenaars en specialisten allerhande,

een wereld van verstand en doorzettingsvermogen.

Zoveel stenen werden op elkaar gestapeld

in telkens weer andere vormen en verhoudingen:

een wereld vol amfitheaters, aquaducten, tempels,

paleizen, burchten en kathedralen.

Rond en om die bouwwerken speelt zich de geschiedenis

van de mensen af : een panorama van uniformen en veldslagen

van eretekens en onbekende soldaten,

van puin en bloed van verminkte mensen,

een geschiedenis van macht en onmacht.

" Hoe geraak Ik in die wereld binnen, " dacht God,

" hun prestaties vervelen mij

en hun heldhaftigheid maakt me triestig.

Ik zou willen opnieuw beginnen ... "

 

En Hij zag een kind, een meisje, een vrouw bijna.

Zij haalde water uit de bron en teelde vruchten uit de aarde

en zocht beschutting voor de zon in een lemen huisje :

een stukje schepping, dat zichzelf nog niet had opgeblazen.

In zo'n lichaam kon alles opnieuw beginnen,

zou alles anders worden ...

 

Zij telde de tijd aan de hartslag van haar Kind,

de morgen en de avond, 't verleden en de toekomst.

Zij telde de tijd als stappen van God naar de mensen

want gezegend was de vrucht van haar lichaam : Jezus.

 

Is ook ons lichaam niet dat uitverkoren voertuig

Om God een eindje tegemoet te gaan ?

De simpele dingen, het water en de aarde,

het welbehagen en de pijn,

maar ook de laatste ademstoot zijn weg en werkelijkheid

om God te vinden en Zijn woord te horen :

" Kom, gezegende van Mijn Vader. "

 

M.Verhulst

 

 

LEG IETS IN MIJN HANDEN, MARIA

 

leg iets in mijn handen, Maria

als ik aan je denk ;

 

leg iets in mijn vreugde als ik juich ;

leg iets in mijn stem, Maria,

als ik iemand troost ;

 

leg iets in mijn woorden

als ik bid tot jou ;

 

leg iets van jouw warmte in mijn hart ;

leg iets van jouw eenvoud

in mijn " vrouw-zijn" ;

 

leg iets in mijn handen

van jouw zachtheid ;

leg iets van jouw vrede

in mijn mond ;

 

leg iets in mijn ogen

als ik naar iemand kijk ;

leg iets van jouw liefde in mijn stem

terwijl ik deze woorden bid ;

 

leg iets van jouw warmte in mij,

leg iets van jouw eenvoud

in mijn "vrouw-zijn",

 

Maria !

 

 

MARIA 1

 

Jij vrouw die geloofd hebt

dat aan Jou vervuld zou worden

wat Je vanwege de Heer was toegezegd ;

 

Jij, beeld en hart

van het geloof van de kerk ;

 

Jij die ons in Kana gezegd hebt

'Doe maar wat Hij u zeggen zal'

en wat leeg en opgebruikt was

werd plots teken van volheid en overvloed ;

 

leer ons vandaag

in het oude én nieuwe Europa

met Jou te geloven

in het oeroude visioen van vrede :

 

dat mensen elkaars taal verstaan

en elkaar opbouwen en dragen,

verdrukking opgeheven,

het recht van de kleine erkend.

 

Leer ons, als Jij, ontvankelijk worden

voor de werking van Gods Geest

om vandaag hier te doen

wat gedaan kan worden

voor de komst van uw Zoon,

zijn rijk van vrede en gerechtigheid

voor heel onze wereld.

 

 

MARIA 2

 

Stil en onopvallend,

bescheiden en op de achtergrond,

een beetje vergeten,

vind je haar toch overal terug

in kerken en kapellen, op hoeken van straten

verkleurd door regen en wind,

in huiskamers, oud of modern van vorm :

Maria, de vrouw zo menselijk nabij.

 

Een jonge vrouw uit Galilea

met een leven, getekend door het lijden van haar Zoon.

Moeder van een kind anders dan andere,

dat van kleins af zijn eigen weg ging.

Ze leerde het aanvaarden

met het zwaard in haar hart.

 

Maria, een vrouw

waarin elke moeder zich kan herkennnen.

Zij stond onder het kruis van haar eigen zoon.

Op dat moment was er van mannen of leerlingen

geen sprake meer : ze waren er allemaal vandoor.

 

Ze kon aanvaarden omdat ze zich door God aanvaard wist.

God had naar haar omgezien.

Nu durft men nauwelijks nog over haar spreken.

Ze past in haar eenvoud niet meer in onze tijd.

 

Haar beeld is uit vele kamers verdwenen.

En toch blijft haar leven van pijn en diep geloof

een uitnodiging tot inzet en inkeer.

 

Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet,

bij haar worden mensen opnieuw  eenvoudig.

 

Haar beeld zal mensen blijven troosten

en wegen laten vinden naar elkaar.

Zij leert ons dat leven is :

willen vasthouden en moeten loslaten.

Erik Stijnen

 

 

MARIA, IK WEET NIET HOE IK ZOU BIDDEN

 

Moeder Maria, ik weet niet hoe of wat ik zou bidden,

eigenlijk zou ik liever niet bidden.

Laat me vandaag gewoon bij u neerzitten,

naar u kijken en volgen wat gij doet.

Ik wil samen met de anderen bij u zijn,

om de weerbots van het alleen-zijn

aan te kunnen, om simpele dingen

te zien die het hart deugd doen.

 

Moeder Maria,

laat mij gewoon met u het 'wees-gegroet' meebidden

en daarin mijn nood en mijn hoop herhalen.

Laat me meebladeren in het grote levensboek,

waarin het leven van de Heer is uitgetekend.

Leer me eenvoudig mezelf daarin vinden,

mezelf niet anders willen dromen.

Gij voelt in Jezus' handpalm mijn weg,

mijn domme pijn en mijn onmacht.

Gij laat mij ervaren dat de dag niet verder kan

zonder die dagelijkse korf

geladen met vreugde en pijn.

 

Echt Moeder, ik weet het uit vroeger dagen,

ik wil het weer gewoon aanvaarden,

het hart open houden, er dankbaar om zijn

dat uw tegenwoordigheid bemoedigt,

dat uw gebaar onvermoede dingen toont.

Het al te tere en het al te harde,

zoals het in mijn wezen wringt en trekt,

wilt gij omzichtig in een juiste plooi brengen.

Het steile pad is niet zo onmogelijk

als gij de kleine weg naar boven wijst.  Amen.

 

 

MARIA, ONZE TOEVLUCHT

 

Liefdevolle Maagd Maria,

gedenk dat men nooit heeft gehoord,

dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,

verlaten is geworden.

Aangemoedigd door dit vertrouwen,

komen wij tot U,

met onze zonden en

met onze zorgen.

Versmaad onze gebeden niet,

maar neem ze goedgunstig aan

en wil ons verhoren,

o lieve Maagd Maria.

 

Bernardus van Clairvaux

 

 

MARIA VAN DE WEGEN

 

Maria,

jij bent de eerste gelovige

die de weg naar het Koninkrijk voleind heeft.

Jij kent de omwegen van de lange weg

die loopt van de aarzeling

naar de tenhemelopneming,

langsheen Betlehem en Nazareth,

langsheen Jeruzalem en Calvarië,

langs het cenakel en langs de Kerk :

je hebt je tegen alle stenen gestoten

die een moeder op haar weg kan tegenkomen,

tot de grafsteen van een vrijdagavond

en de weggerolde steen van paasmorgen toe.

Jij die in de stilte van je liefde

de haastige stap van je Zoon gevolgd bent,

die ongeduldig was om het Goede Nieuws te verkondigen,

Maria, wij bidden tot jou.

 

Maria van de paden en de wegen

wees de onvermoeibare tochtgenote op onze pelgrimstochten.

Wees het luisterend oor bij onze ontmoediging.

Wees de zachte vlam van onze hopeloze nachten.

wees de trouwe ster die onze stappen richt.

Maria van de bronnen en de fonteinen,

laaf onze harten verdroogd door eenzaamheid,

verkwik onze lichamen, gespannen door onrust en zorgen,

was onze gezichten, gerimpeld door lijden,

en onze handen, vuil van het werken zonder vreugde.

Maria van de stopplaatsen en de heiligdommen,

wees bij ons wanneer we feesten.

Geef meer glans aan onze lach

en meer licht aan onze ogen.

Richt onze ogen op jouw Zoon

die altijd komt tot ons,

en op de gezichten van onze broeders en zusters,

de kleinen, de armen,

hen die de Vader met gaven overstelpt.

Leer ons de Geest te ontvangen

die de steun zal zijn bij ons vertrekken.

Maria, wij bidden je : bid met ons.

 

 

MET MARIA BIDDEN OM VERGEVING

 

Maria, uw leven was blije ontvankelijkheid

voor het Woord van de Heer.

Wij zijn dikwijls onverschillig en koud

voor de boodschap van uw Zoon.  Daarom vragen wij :

Heer ontferm U

 

Maria, uw leven was een blijvend JA

op de liefde van de Heer

en wij zijn zo gemakkelijk ondankbaar en gesloten

tegenover zijn aanbod.  Daarom vragen wij :

Kristus ontferm U

 

Maria, uw liefdevolle aandacht gaat eeuwen lang reeds uit

naar armen, zieken, zondaars en misdeelden.

Wij vergeten zo gemakkelijk de anderen

om alleen aan onszelf te denken. 

Daarom vragen wij door uw voorspraak :

Heer ontferm U

 

 

Moge God zich over ons ontfermen,

onze zonden vergeven,

en met ons de weg blijven gaan naar eeuwig leven.  Amen.

 

 

MOEDER

 

Maria, moeder van mijn moeder,

zegen de bloempjes van mijn hand

die ik haar bied met fiere trouw,

als blij en duurzaam liefdepand.

 

Maria, moeder van mijn moeder,

verlicht haar zorgen, iedere dag,

totdat ik groot en zelve werkzaam,

haar zware taak verlichten mag.

 

 

MOEDER, IK KOM MET JE PRATEN

 

Moeder Maria,

vandaag ben ik dan weer bij jou beland.

Heel wat tijd ging heen sinds mijn kleine kinderhanden

een ruiker legden aan je voeten.

Vandaag kom ik weer met je praten, Moeder,

maar niet meer lijk een kind

dat zonder zorgen is.

 

Moeder, hier ben ik met alles : met geloof in ieder mens

en in een Vader die allen onder zijn hoede houdt,

met hoop op nieuwe dagen

waarop gebroken en vervlogen dromen

weer levenskrachtig worden,

met liefde die onvermoeibaar is.

 

Maar mijn geloof is vaak ook heel klein,

mijn hoop zo vlug verschraald

en mijn liefde zo beperkt.

 

Moeder, ik kom vandaag niet om te bidden

of om te vragen, maar gewoon om je te zeggen

dat jij een echte moeder bent.  Amen.

 

 

MOEDER, IK ROEP U NAAR HUIS

 

Moeder, ik roep U naar huis

met de eerste van alle namen.

Ik heb op uw lichaam gewacht.

De hemel zegt eindeloos amen.

 

Ik dank U voor Nazareth,

voor de jaren van zuivere vrede.

Uw huis was een huis van gebed,

de deur was een deur op de hemel.

 

Ik dank U voor uw verdriet

in de eenzame nachten der aarde,

het lange geduld van uw tranen.

De hemel heeft ze verzameld.

 

Ik dank u voor Golgotha,

voor het kruis dat gij hebt zien planten,

voor uw weerloze zachte handen

aan mijn weerloos lichaam daarna.

 

Moeder, nu zijt gij thuis.

De tijd bleef beneden, de zorgen.

Een stilstaand geluk zonder morgen

in de hemel, de hemel uw huis.

 

Anton van Wilderode

 

 

 

MOEDER MARIA

 

Maria,

over de gehele wereld

roepen mensen U aan.

In alle talen wordt U

vereerd en bezongen.

Men heeft U in duizendvoudige namen

geprezen,

maar of men U

Ivoren toren noemt of Gulden Huis,

vòòr alles bent U de Moeder.

Moeder Maria, geef mij de kracht

U te zien als mijn moeder.

Kom onder mijn dak,

in mijn huis.

Laat mij bij alles wat we doen

eerst even met U overleggen,

doe mij dan denken

aan wat U geleden hebt onder het kruis

van Golgotha, waar Uw Zoon

te sterven hing.

 

Toon Hermans

 

 

MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

 

Maria, ik kniel met een groot

en kinderlijk vertrouwen

voor uw beeltenis neer.

Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot U zijn toevlucht genomen.

Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon

U als mijn moeder gegeven

en hebt gij mij als uw kind aangenomen.

Laat mij niet ongetroost van U heengaan.

Voortdurend heb ik uw moederlijke bijstand nodig.

Moeder, zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer

en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten,

waarom ik U thans met alle aandrang smeek.

Ik beloof U dankbaarheid en liefde

alle dagen van mijn leven,

totdat ik U zal komen bedanken in de hemel,

gij kunt mij helpen,

gij wilt mij helpen,

gij zult mij helpen,

O machtige, o goede, o getrouwe Moeder Maria.

 

 

 

ONTMOETEND MARIA'S LANDSCHAP

 

Neuriënd Uw beeltenis ontmoeten ...

Uw blijheid voelen uit het wuivend vlas

U danken, in bewonderend wedergroeten

alsof de kennismaking nu pas was.

 

Ik zeg, Gij zijt naar mij gekomen.

Gij, der bedrukten Troosteres, hebt vader begeleid

toen hij hier ploegde én zwoegde op zijn veld.

Gij hebt hem als een roerdomp Hemels voorbereid

op afscheid aan zijn grond én aan zijn toekomstdromen.

Gij hebt hem van Uw Zoons Verrijzenis verteld.

 

Ik vraag : wees steunpunt voor mijn leven.

Van uit Uw Heiligdom volgt Gij toch ieder mens ;

Blijf de voorbijganger vertroosting geven ;

Geef aan wie aanklopt de voldoening aan zijn wens.

 

Weet : tijdeloze stilte te ervaren,

is mij te rusten leggen : zoon die liefheeft

vaders landschap...vader evenaren

in dàt geluk dat slechts Gods Moeder geeft.

 

A.Suenaert

 

 

 

O VROUW DIE SCHONER ZIJT

 

O Vrouw die schoner zijt

dan mensen durven dromen,

ellendigen en vromen,

kindren van vrees en spijt,

 

die schoner dan den nacht

in schoonheid uitverkoren

den nacht laat opengloren

in Godgewijde pracht,

 

en schoonste Beatrijs,

gestalte in licht gevangen,

mijn eindelijk verlangen

naar zon en paradijs,

 

mijn hunkrend wezen vult

met klaarheid en verpozen,

onsterfelijke rozen,

zuiver van zondenschuld !

 

Maria ! blijf niet ver

van waar mijn aards begeren

mij naar den tuin doet keren

met wolken zonder ster,

 

ontpluik Uw zilveren kleed,

schoonste over alle vrouwen,

dat ik in Uw aanschouwen

mijn zondigheid vergeet !

G. Helderenberg

 

 

 

ROND HET BEELD VAN MARIA

 

Heer God, wij staan geschaard rond het beeld van Maria

zoals ze aan Bernadette verscheen.

Zij is de Moeder geworden van Uw Zoon,

de Redder van de wereld, Uw mensgeworden Woord.

Van Zijn lijden en sterven en verheerlijking

was zij de eerste getuige

en heeft zij in haar moederhart alles bewaard.

Uw Zoon heeft op zijn kruis

haar tot moeder aan ons allen gegeven.

 

Zo draagt zij ook in haar moederhart

onze zorgen en angsten, ons verdriet en onze pijn,

onze vreugde en ons geluk.

Wij vragen U haar beeld te zegenen

dat wij in onze gemeenschap

willen vereren met vertrouwen en dankbaarheid.

Moge haar voorspraak ons helpen

om zo te leven dat ook wij Uw wil vervullen

en dat wij in goede en kwade dagen

elkaar nabij zouden zijn met hartelijkheid en zorg.

Moge Maria voor ons en voor allen die met ons leven

de hoge beschermvrouwe zijn nu en voor altijd.  Amen.

 

 

 

TERUGGAAN NAAR MARIA

 

Teruggaan naar een verre herinnering

toen we bij moeder op de schoot zaten.

En zoals onze moeder hoorde tot ons leven,

zo bracht zij ons als vanzelfsprekend bij Maria.

En we hadden daar geen vragen bij.

 

Jaren later,

toen onze eigen moeder niet zomaar meer onze moeder was

maar een kwetsbaar mens van vlees en bloed,

was ook de vanzelfsprekendheid van Maria

wat ingewikkelder geworden en verdween ze van onze wegen.

 

Want de eeuwen gelovige traditie

hadden haar voor ons te veel

bekleed met een mantel van overdreven vroomheid,

met kant en sentimentaliteit,

met een kroon van te grote macht.

 

Maar vandaag komt ze opnieuw te voorschijn

als een dappere vrouw en een moedige moeder

die heeft leren geloven zoals wij het moeten leren ;

die met haar zoon de vreemde tocht naar Calvarië ging

zoals wij onze last en onmacht dragen ;

die leerde bidden in de hitte van de dag

en in het uur van de dood.

En al doende is zij geworden :

moeder, gezegend, vol van genade, de Heer toegewijd.

Teruggaan naar deze Maria is een tocht naar huis

waar het leven en het geloven tot bloei kunnen komen.

 

 

 

TOEWIJDING AAN MARIA 1

 

Maria, moeder van Jezus,

U weet wat het zeggen wil :

nieuw leven te ervaren

en zich te verheugen

over de geboorte van een kind.

 

Uit eigen ondervinding

kent U ook de zorg en de pijn,

die het groot brengen van kinderen

met zich meebrengt.

 

Als moeder van Christus, de Heer,

wilt U moeder zijn voor allen,

die in Hem geloven

en Zijn weg willen gaan.

 

Daarom zijn wij hier met deze jongeren bij U.

Gij, moeder met het grote hart,

draag zorg voor deze jongens en meisjes.

 

Laat Uw sterke hand op hen rusten.

Wees een voorbeeld voor de ouders

in de levenskunst van het liefhebben.

Dan zullen deze jongens en meisjes geborgen zijn

in de blijvende schoot van de vrijheid,

de ruimte waarin de Geest van Jezus leeft.

Amen.

 

 

 

TOEWIJDING AAN MARIA 2

 

Heilige Maria,

moeder van Jezus, onze Heer,

wij willen ons vandaag

geheel aan U toewijden.

Wij erkennen dat gij onze moeder zijt.

Daarom stellen wij ons leven

onder uw bescherming.

Leer ons leven

naar het voorbeeld van Jezus,

uw Zoon.

Geef ons een open oog

voor al wat mooi is in de wereld ;

een open oor om te vernemen

wat het leven van ons vraagt,

en een hart dat openstaat

voor de vreugde en het leed

van de mensen.

Mogen wij,

met uw hulp en met Gods genade

de Blijde Boodschap brengen

aan de mensen van deze tijd.

 

 

 

VOL VAN GENADE

 

Het was een wonder compliment.

Hij zegde niet : "Gij hebt een knap verstand."

of "Gij zijt heel en al gevoel."

Hij zegde alleen maar: "Gij zijt vol van genade."

"Genade" is een woord dat niet meer thuishoort

in ons menselijk jargon.

Genade is...gelijk de warmte van de zon.

Zij komt van heel ver en is toch zo dichtbij.

Een mens kan er in baden,

zich in wentelen en keren,

kan er zich aan overgeven met de ogen dicht,

weerloos, bloot als een kind.

 

Zo kan een mens zich koesteren in God,

zo ver en zo nabij.

Dan smijt hij alles van zich af,

wat is bezwaard door 't stof van elke dag.

Hij doet zijn ogen dicht

en leeft van binnen uit.

En heel zijn lichaam wordt een grote, open hand,

weerloos vragend als een kind.

 

Maria is een vrouw, die 't wonder heeft beleefd.

Haar lichaam was een open hand naar God,

een hand die werd gevuld,

zo weelderig vol dat Gods warmte doorheen haar lichaam

voelbaar werd, voor elk van ons.

 

"Vol van genade"...

Zolang wij vol zijn van onszelf

zullen wij dit woord wel nooit verstaan.

Maar eenmaal uit onszelf bevrijd

en, weerloos als een kind, worden wij open hand als zij,

door God gevuld met teer geluk

om zijn aanwezigheid.

 

M. Verhulst

 

 

X ANDERE TEKSTEN ROND MARIA

 

1.

Moeder van God

en onze moeder,

vol vertrouwen bidden wij tot U :

schenk ons iets van uw geloof

en leer ons dienstbaar zijn

aan de mensen.

 

Help onze zieken

en allen wier hart door leed getekend is.

 

Laat geluk en liefde wonen

in onze familie;

zegen allen

die ons dierbaar zijn,

en blijf ook mij nabij

met Uw  bescherming.

 

 

2.

Maria

Zij was een sterke, lieve vrouw,

jodin in hart en nieren,

en daarom zo gevoelig

voor de Boodschap van haar Zoon.

zij kwam uit het volk van het Boek,

groot geworden met de Schrift,

en daarom zo begerig

naar elk woord dat Jezus sprak.

Zij was een vrouw uit het volk,

levend op straat en bij de bron,

en daarom zo solidair

met de kleinen en de armen.

Zij was de lieve sterke vrouw.

Zij ging haar eigen weg

van vermoeden naar geloof

van twijfel naar haar zekerheid.

 

Zij licht ons voor, als ’t donker wordt

en troost ons met haar stilte zonder woorden.

Zij gaf haar jawoord en dat duur nog altijd

voort.

Nog altijd blijft zij met haar Zoon verbonden.

Zolang Jezus’ geest

in onze kerkgemeenschap zichtbaar blijft,

zolang zal ook Zijn moeder onopvallend bij

ons zijn.

 

 

3.

Heer onze God,

in Maria hebt Gij ons getoond

wat geloven betekent :

steeds weer op weg gaan

naar een onbekende toekomst.

Moge haar geloof ons blijvend inspireren.

Laat in ons groeien

een sterke hoop

en een grote toekomstverwachting.

En leer ons zien

van dag tot dag

wat het leven van ons vraagt.

 

 

4.

Moeder Maria,

eens hebt gij aan de wereld

Jezus gegeven als verlosser,

toon ons ook vandaag de weg naar Hem.

Schenk ons iets van uw geloof

in donkere dagen,

iets van uw vreugde

om hetgeen God voor ons doet,

iets van uw luisterbereidheid

naar Jezus’ woord.

En help ons

Hem na te volgen

zoals gij het hebt gedaan

in eenvoud en dienstbaarheid.

Amen.

 

 

5.

voorbeden

 

Bidden wij,

dat ons huis een gastvrij huis moge zijn

voor allen die van Godswege naar ons

toekomen, vooral voor de armen en de kleinen.

 

Bidden wij,

dat we altijd ontvankelijk mogen blijven

voor hetgeen God van ons vraagt.

 

Bidden wij,

dat  we altijd met elkaar zouden

kunnen opschieten en nieuwe kansen

zouden blijven geven wanneer het eens

verkeerd is gegaan.

 

Bidden wij,

dat we vindingrijk mogen zijn in kleine

attenties tegenover elkaar en in onze

dienstbaarheid aan allen die op ons

beroep doen.

 

Bidden wij,

Dat we zoals Maria zouden geloven dat

God het opneemt voor kleinen en armen

en dat we zoals zij aan Gods kant zouden blijven staan.

 

 

6.

Maria, wees onze moeder

en maak ons tot uw kinderen.

 

Maak dat wij onze roeping aanvaarden,

zoals gij bij de boodschap van de engel.

 

Dat wij graag een dienst bewijzen,

zoals gij bij uw bezoek aan Elisabeth.

 

Dat wij de soberheid dragen,

zoals gij bij de geboorte van uw Kind.

 

Dat wij de beproevingen kunnen dragen,

zoals gij op de vlucht naar Egypte.

 

Dat wij oog hebben voor de nood van een ander,

zoals gij op de bruiloft te Kana.

 

Dat wij bestand zijn tegen het lijden,

zoals gij aan de voet aan het kruis.

 

Dat wij in gemeenschap met elkaar bidden,

zoals gij het met de apostelen deed.

 

Maria, leer ons leven zoals gij.

 

 

7.

Moeder Maria,

wees mijn voorbeeld

van overgave en inzet.

Verkrijg voor mij

een hart dat eerlijk is en zuiver,

een hart dat ruimte biedt aan allen,

een hart dat moedig en groot is

om de moeilijkheden te overwinnen,

een hart dat nederig genoeg is

om steeds te herbeginnen

en dat alles verwacht van Jezus,

uw zoon en onze Heer.

 

 

8.

Volg ik u na, Maria,

dan zal ik niet wijken

van de goede weg.

 

Denk ik aan u, Maria,

dan zal ik niet verdwalen.

 

Houdt gij mij bij de hand, Maria

dan zal ik niet vallen.

 

Beschermt gij mij, Maria,

dan heb ik niets te vrezen.

 

Gaat gij met mij mee, Maria,

dan is de weg naar God niet lang.

 

Helpt gij mij beminnen, Maria,

dan zal ik in God

mijn vreugde vinden.

 

 

9.

Bedankt Maria

dat je “ja” hebt gezegd

terwijl je voelde

dat er veel

van je werd gevraagd.

 

Bedankt Maria

dat je “ja” hebt gezegd

en je zo tot dienstmeisje

hebt willen maken van God.

 

Bedankt Maria

dat je “ja” hebt gezegd

en zo hebt gekozen

voor de bedoelingen van God.

 

Wij vragen je :

help ons ook “ja” te zeggen

want jouw verhaal

is ons verhaal

omdat ook wij

in het kleine leven

van elke dag

de wereld mogen

en moeten verlossen

in naam van Uw zoon Jezus.

 

 

10.

Maria was een meisje zoals jij en ik:

een ogenblik-droom, een wereld-verlangen,

ogen die zwijgend bleven hangen

aan een bloem, een ster, een kind… en God.

Zijn schaduw gleed in haar bestaan,

Maria was haar naam…

 

Zij wist het wonder en zij wist het niet,

er was verdriet om onbegrepen woorden,

tranen in onbekende oorden,

elke dag opnieuw een vreemd geluk,

een diep geloof in haar bestaan.

 

Soms kon zij helder in de toekomst zien,

waarom misschien de tijd niet was gekomen

water in kruiken wijn te stromen,

en bij het kruis haar eeuwig moeder-zijn

geankerd ook in ons bestaan.

 

Nu kun je zeggen : ‘Moeder’

want in haar trouw blijft zij voor alle vragen

voortaan van onze vragen

en voor God, zijn kerk, voor jou en mij,

een lied geloof in ons bestaan.

Maria was haar naam…

 

 

 

 

11.

Heer, uit de levensgeschiedenis van Maria

leren we hoe zij gewillig ‘ja’ heeft gezegd

op uw roepstem : Zie, ik ben bereid

bij U in dienst te komen en levenslang.

Zo deed ze haar belofte,

Niet wetend waar naartoe, maar in het sterke

vertrouwen dat God ten goede leidt

die op hem bouwen.

 

Heer, van Maria leren wij

dat een mens in zijn leven veel ontvangt

als hij bereid is veel te geven.

Zij bleef niet gespaard van last en zorg,

maar  toch was haar geen moeite te veel

om te leven voor U.

Haar sterkte was het te weten dat ze uw wil volbracht.

 

Heer, van Maria leren wij :

“Doe maar wat Jezus u zeggen zal”.

Zij heeft het evangelie eenvoudig beleefd

voor het werd verkondigd.

 

 

12.

God, onze Vader,

in alle tijden hebben mensen opgekeken naar Maria,

omdat Gij die machtig en heilig zijt,

haar hebt uitverkoren om moeder te zijn

van wie ons heeft verlost : Jezus, de Heer.

 

Met Maria bidden we :

Ik zing van mijn Heer, van zijn liefde voor mij.

Ik adem en leef van zijn kracht.

Ik ben zo blij,

mijn hart loopt over van vreugde,

want Gij zijt de grote God,

Gij hebt neergezien op mij, kleine mens,

Gij hebt mij opgericht, Gij zijt mijn Redder.

 

Ja, barmhartig is God voor alle mensen

van  generatie tot generatie,

nooit raakt Hij ontgoocheld,

als je maar je hart blijft openhouden.

Zijn kracht mogen we ervaren en zien :

wie trots is, zet Hij te kijk,

heersers en machtigen laat Hij zien hoe klein ze maar zijn,

maar geringen en kleinen overstelpt Hij met vreugde.

Wie in armoede en verlorenheid tot Hem komt

overlaadt Hij met gaven,

en wie zich zelfvoldaan en rijk weet

vergaat in zijn eenzaamheid.

 

Wie zijn vertrouwen op hem stelt

die weet zich door God zelf bemint.

Want Hij is altijd vol goedheid :

Zo kennen wij Hem sinds Abraham en alle tijden door.

 

 

13.

Het opvallende in Maria is :

dat zij niet opvalt,

dat zij een gewoon mens was,

die de dag van elke dag ging volgens de gewoonte van haar volk.

Maar die toch het diepe mysterie droeg

van God-met-ons.

Maria, die biddend besef kreeg

dat leven méér is dan eten en drinken,

méér dan wat men ziet en hoort.

Die het besef kreeg

dat Gods eigen leven zich aan haar voltrok :

in stilte, in zwakheid,

maar met de kracht van God zelf.

Maria stond open als een bloem,

ontvankelijk als een kind, altijd,

vol vertrouwen,

met open hart en open handen

naar God en de mensen.

 

 

GEBEDEN EN TEKSTEN ROND MARIA

 

AAN MARIA

ANTIFOON TER ERE VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA

BID VOOR ONS MARIA

BIDDEN MET HET HART VAN MOEDER

DE BEEWEG

DE VELE KLEINE ZORGEN

EEN NIEUWE LITANIE

EEN STERKE VROUW WIE ZAL HAAR VINDEN ?

EENZAAM MAAR NIET ALLEEN ...

EUCHARISTIEGEBEDEN VOOR EEN MARIAVIERING

GEBED TOT MARIA

GEBED VOOR HET MARIAJAAR

GEBED VOOR MOEDER

GEZEGEND ZIJT GIJ BOVEN ALLE VROUWEN ...

... EN GEZEGEND IS DE VRUCHT VAN UW LICHAAM

LEG IETS IN MIJN HANDEN, MARIA

MARIA 1

MARIA 2

MARIA, IK WEET NIET HOE IK ZOU BIDDEN

MARIA, ONZE TOEVLUCHT

MARIA VAN DE WEGEN

MET MARIA BIDDEN OM VERGEVING                           

MOEDER

MOEDER, IK KOM MET JE PRATEN

MOEDER, IK ROEP U NAAR HUIS

MOEDER MARIA

MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

ONTMOETEND MARIA'S LANDSCHAP

O VROUW DIE SCHONER ZIJT

ROND HET BEELD VAN MARIA

TERUGGAAN NAAR MARIA

TOEWIJDING AAN MARIA 1

TOEWIJDING AAN MARIA 2

VOL VAN GENADE

X ANDERE TEKSTEN

 

 

 

Terugkeren naar bidden en bezinnen 


Laatst bijgewerkt op 27 april 2001