PREFATIES

PREFATIE  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

 

Ja, God, het is goed dat wij U samen danken,

dat al wat adem heeft U looft,

want U bent de Vader van alle mensen.

U hebt ons voor elkaar gemaakt :

de liefde tussen man en vrouw is uw geheim,

van U komt de zorg van ouders,

de aanhankelijkheid van de kinderen

en het verlangen van elk mensenhart

om goed te zijn.

 

God, wij danken U voor allen die ons helpen en troosten,

die bij ons blijven in uren van nood en eenzaam­heid,

die ons de weg wijzen door het leven

en ons vergeven als wij verkeerd doen.

Wij danken U ook voor het goede dat wij mogen doen,

voor ons werk en voor het geluk

dat wij aan anderen mogen geven.

 

God van de mensen, wij prijzen U om de edel­ste mens

die deze wereld ooit heeft voortge­bracht :

Jezus Christus, uw Zoon.

Hij heeft ons voorgedaan

hoe wij moeten leven en sterven,

Hij heeft ons geleerd wat goedheid is en liefde,

gehoor­zaam­heid en trouw.

Samen met Hem en met zijn Kerk van heel de wereld

willen wij U danken, loven en prijzen, en zeggen U :

 

 

 

PREFATIE  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

 

Vader in de hemel,

wij danken U oprecht

voor het huis waarin wij wonen,

voor het brood dat vader en moeder verdienen,

voor de spijzen die zij bereiden,

voor allen van wie wij houden,

voor onze vrienden waarmee wij prettig samen spelen.

 

Wij danken U voor onze leerkrachten op school,

voor de leiders en leidsters in de jeugdbe­weging,

voor allen die zich inspannen

opdat wij flinke men­sen zouden worden.

 

Wat is uw wereld mooi, o God :

de blauwe lucht en de wijde zee,

de dennenbossen en de hoge bergen,

al wat groeit en leeft.

Maar uw mooiste geschenk voor ons

is Jezus zelf, uw Zoon en onze Vriend.

Daarom zeggen wij met alle mensen die van U houden,

met alle engelen en heiligen :

 

Heilig

 

 

 

PREFATIE  3

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.     

 

Wij danken U, God om de wondere wegen

die mensen voor elkaar kunnen zijn,

voor allen die Gij gezonden hebt

om de weg te wijzen doorheen het leven,

voor de kleine vreugden en het verdriet,

voor al wat ons geschiedt,

voor uw uitnodiging om,

doorheen tekort en onvolkomenheid

te werken aan de mens en zijn wereld.

 

Wij danken U om uw aanwezig blijven

in goede en kwade dagen,

de hoop en de toekomst die Gij zijt.

Wij danken U om duizend dingen,

om de kansen die Gij geeft,

om de mens Jezus, die ons voorgaat en nabijblijft,

wiens geest kracht ten leven is.

Dank U, God, dat Gij van de mensen houdt,

met hen door de tijden gaat.

Blijf bij ons, reik uw hand, blijf in mensen ons nabij.

 

Laat Jezus op de levensbaan een eindweegs met ons gaan,

zoals Hij gegaan is met zijn mensen,

goeddoend en bevrijdend, aan eenvoudigen openbarend

de zin van het mensenleven.

Hijzelf, al wat Hij gedaan heeft,

is weg, waarheid en leven voor ons.

Daarom durven wij U vol vreugde danken

en wij zeggen (zingen) het uit met de woorden :

 

 

 

PREFATIE  4

 

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.     

 

 

Wij moeten u wel danken, machtige Vader

voor het wonder van Uw schepping

en voor het werk van verlossing,

voor de gave van het leven, dat ons vreugde biedt.

 

Gij verwacht dat wij Uw Naam dragen.

Daartoe hebt Gij ons geroepen

om uw daden te herhalen en Uw woord te spreken.

 

Deze opdracht hebt Gij duidelijk gemaakt

in Jezus Uw Zoon.

Gij hebt Hem aan ons gegeven om U te verstaan.

Mensgeworden heeft Hij ons een nieuwe naam gege­ven,

een nieuw leven en een nieuw hart.

 

Een hart dat armen vreugde brengt,

een naam die hoop en vertrouwen wekt,

een leven waarin zieken worden opgebeurd

en bedroefden getroost.

 

Om dit alles, God, willen wij U loven en danken,

samen met hen, die reeds in Uw liefde zijn opgeno­men:

Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE  5

 

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Hemel en aarde bezingen Uw Naam,

Heer, God die leven geeft,

spreken van het wonder van heel het bestaan.

 

Uw Naam noemen wij, God en Schepper,

Gij bron en oorsprong van alle leven.

Wij danken U voor al wat leeft en is.

 

Uw naam, God van mensen, spreken wij uit

met een hart vol verlangen

naar Uw liefde die meer is dan het leven.

 

Uw Naam, God van onze toekomst

roepen wij vòòr ons uit, als een belofte,

als een hoop die in ons leeft

om Uw toekomst te ontvangen.

 

Uw Naam, die vertrouwen geeft

dat wij gedragen worden

door Uw verlangen naar ons,

geeft ons de woorden om te zeggen :

 

Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE  6

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

U danken wij, want Gij zijt onze Vader,

Gij zijt zo anders dan wij zijn

- oneindig rijker en menslievender -

en toch ons zo nabij.

 

Wij hoeven niet eens te vragen

dat Gij ons wilt zegenen :

Gij hebt ons al gezegend.

Gij hebt ons tot leven geroepen,

Gij laat ons mensen ontmoeten

die ons weghalen uit onze eenzaamheid.

Gij zijt de God van alle mensen.

Gij maakt geen onderscheid :

de laatste mens is U evenveel waard

als de eerste.

 

Daarom huldigen wij hier samen Uw naam,

en zingen U toe met de woorden :

 

 

Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE  7

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

God, onze Heer,

samen willen wij U danken.

Met miljoenen mensen over de wereld

hebt Gij ons het leven gegeven.

Alles is een gave uit Uw handen:

al wat we weten, als wat we doen,

de zorg van onze ouders, opvoeders en

al die vrienden om ons heen.

Daarom, Vader, zeggen wij dank.

 

De jaargetijden en seizoenen

al wat wij kunnen door wetenschap en techniek,

de warmte van het gezin en onze familie

het is alles een teken

dat Gij altijd bij ons blijft.

Daarom, Vader, zeggen wij dank.

 

Wij danken U vooral om Jezus,

Uw geliefde Zoon en onze broeder,

want niemand beter dan Hij

heeft ons Uw hart getoond.

Daarom, Vader, zeggen wij U dank.

 

En daarom zingen wij U toe (zeggen wij)

met heel deze (jonge) kerk,

en met allen die Uw majesteit aanbidden:

 

 

 

PREFATIE  8

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

 

Heer onze God,

wij zijn onderweg van gisteren naar morgen,

rusteloos op zoek naar beter en groter,

naar mooier en naar wat meer liefde

 

Maar soms zijn wij ons daarvan niet bewust

en leven heel oppervlakkig.

Wij zien dan het buitengewone niet

in het gewone, en we werken dan niet

aan Uw rijk van vrede.

 

Wie echter kent onze tekorten beter,

wie voelt meer mee met onze onmacht,

wie luistert meer naar onze diepste wensen

dan Gij God, die we Vader mogen noemen.

Daarom noemen wij U heilig,

groot en almachtig :

 

 

 

PREFATIE  9

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

God, onze Vader, U hebt het gehoord :

deze mensen willen samen met mij U komen danken.

U hebt alles zo prachtig gemaakt :

de mensen en de dieren, de lucht en de vogels,

de bloemen en de zee.

 

Bedankt, goede Vader, voor alles.

 

Bedankt voor alle mensen die zo goed zijn voor ons,

en voor ons zorgen, iedere dag.

 

Bedankt, goede Vader, voor alles.

 

Bedankt voor Jezus Christus, uw Zoon.

Hij laat aan alle mensen zien hoe goed U bent.

Voor U hoeft niemand bang te zijn :

dat heeft Jezus laten zien.

 

Bedankt, goede Vader, voor Jezus.

 

Bedankt dat Jezus Geest ons kracht geeft en sterk maakt

om lieve en vriendelijke mensen te zijn.

 

Bedankt, goede Vader, voor uw Geest.

 

Daarom zeggen wij nu,

samen met miljoenen mensen over de wereld,

en met alle engelen en heiligen :

 

 

 

PREFATIE  10

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

God, dank U omdat Gij aan het begin

en het einde van ons leven staat ;

omdat Gij ons onbegrensd liefhebt ;

omdat wij mogen geloven

dat Gij ons leven in handen houdt.

Dank U, omdat U ons vrij laat

in onze liefde voor U

en in onze liefde voor de mensen ;

omdat wij de kans krijgen

in een wereld te leven, die we zelf

goed en bewoonbaar kunnen maken.

Dank U, omdat wij ons leven mogen ervaren

als een uitnodiging, als een risico,

omdat wij mogen getuigen van uw liefde

en uw vreugde voor de mensen.

Dank U voor de mensen rondom ons,

voor hun liefde, hun vertrouwen

en hun waardering.

Wij danken U speciaal voor Jezus van Nazareth,

opge­staan aan uw licht ;

omdat Hij bad bij dag en ontij werd het licht.

En toen kon Hij geven, waar mensen Hem om vroegen,

een helpende hand, blij­vende nabijheid,

woorden voor wat niet te zeggen is,

hoop waar niets te hopen valt.

Daarom sluiten wij ons aan bij allen

die U loven en danken met deze woorden :

 

 

 

PREFATIE  11

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.     

 

 

Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld.

Waar wij ook gaan of staan,

U zeggen wij dank door Jezus Christus, uw Zoon,

in wie Gij uw welbehagen vindt.

Hij is het Woord, bij U van in het begin,

door Hem roept Gij tot leven alles wat be­staat.

Gij hebt Hem gezonden als onze Redder

en van ons weer vrije mensen gemaakt.

Van uw heilige Geest heeft de Maagd ont­vangen,

en uw Woord is vlees geworden.

Zo heeft uw Zoon uw wil volbracht

en op het kruis in zijn uitgestrekte armen

een nieuw en heilig volk voor U verzameld.

Zijn lijden overwon de dood

en zijn opstan­ding toont de weg naar uw heerlijkheid.

Daarom zeggen/zingen wij met allen

die U volkomen toebehoren het loflied

dat de engelen hebben aangeheven :

 

Heilig, heilig, heilig de Heer ...

 

 

 

PREFATIE 12

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

 

Wij danken U, God, almachtige Vader,

dat u altijd bij ons wilt zijn.

U hebt ons geroepen om van deze aarde

iets moois te maken, goed om op te wonen.

 

Maar de mensen hebben zich afgekeerd van U

en van hun medemens.

Zij dachten alleen aan zichzelf.

Toen is Jezus gekomen om ons een voorbeeld

te geven van een leven in uw Geest.

 

Hij heeft ons voorgedaan wat liefde is.

Wij moeten U bedanken voor dit mooiste geschenk,

dat U ons geven kon.

Daarom zeggen/zingen wij voor U met alle mensen hier

en met allen die in de hemel zijn :

 

Heilig...

 

 

 

PREFATIE  13

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

 

Wij danken U, God :

alle leven komt uit uw hand ;

Gij hebt het ons gegeven

en ziet ons graag altijd gelukkig.

Daarom hebt Gij Jezus uit de dood gered ;

als eerste van ons allen

hebt Gij Hem het nieuwe leven geschonken.

Zo hebt Gij ook aan ons beloofd :

een leven zonder einde,

zonder pijn en zonder tranen.

Zo hebt Gij ons gemaakt

en mogen wij uw kinderen zijn.

Blij danken wij U hiervoor

met alle mensen die in U geloven.

En met alle heiligen en engelen

zeggen/zingen wij :

 

 

 

PREFATIE  14

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

 

 

Wij danken U, God :

Gij hebt ons geschapen

om op weg te gaan naar U

en in liefde te leven met elkaar.

Gij geeft ons ogen om elkaar te zien

en een mond om met elkaar te spreken.

Gij legt de liefde in ons hart

om niet alleen het goede met elkaar te delen,

maar ook wat moeilijk is.

Zo hebt Gij ons gemaakt

en mogen wij uw kinderen zijn.

Blij danken wij U hiervoor

met alle mensen die in U geloven.

En met alle heiligen en engelen

zingen wij U toe :

 

 

 

PREFATIE  15

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Machtige God, met alle eerbied

noemen wij uw naam,

die Gij gegeven hebt

aan al wat er leeft en ademhaalt.

De hemel en het land,

het licht van deze dag

en ook wijzelf God,

zijn er dank zij U,

die al van mensen houdt voor zij geboren zijn.

Wij noemen U van harte

onze God en Vader,

die doet wat Gij zegt

en ons in leven houdt,

die naar ons zoeken blijft

tot Gij ons in den vreemde vindt,

omwille van uw Zoon, de eerste van ons allen.

In stad en land, in mensen en machten

in levenden en doden

wordt Gij vermoed en uitgesproken,

tot deze aarde eens de stad van vrede is,

het nieuw Jeruzalem,

waar alle leed geleden is

en al ons kwaad vergeten.

Luister dan ook, als wij U noemen God

en zeggen zonder einde :

 

 

 

PREFATIE   16

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Wij danken U,

dat Gij een God van mensen zijt,

dat wij U mogen noemen onze God en onze Vader,

dat onze toekomst in uw handen ligt,

dat deze wereld U ter harte gaat.

 

Geroepen hebt Gij, en onze doofheid doorbroken,

Gij zijt opgedaagd in onze duisternis,

uw licht heeft ons de ogen geopend,

Gij hebt ons ten goede gekeerd en ons tot leven ge­wekt.

 

Gezegend zijt Gij, de bron van al wat bestaat;

wij dorsten naar U,

omdat Gij zelf ons dorstig hebt gemaakt,

onrustig is ons hart tot wij in U geborgen zijn,

met Jezus Christus onze Heer.

 

Met allen die ons in geloof zijn voorgegaan

huldigen wij uw naam, Heer onze God.

Gij, onze hoop, wij danken U vol vreugde,

en aanbidden U met de woorden :

 

 

 

PREFATIE   17

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

 

Heer onze God,

Gij zijt onze dankbaarheid waardig,

want Gij zijt de Heilige, de Almachtige,

die als een Vader ons tot leven riep.

Uw kracht zal de wereld bewegen

en Licht zal stralen in duisternis.

Zoals eens het joodse volk zijn Messias verwachtte,

zo wordt ons leven bezield door de hoop op uw Zoon.

Want Hij is de zwakke tot blijvende redding,

de mens in zijn angst blijft Hij steeds nabij.

Hij schenkt aan zijn volk de duurzame vrede,

omdat het op Hem heeft vertrouwd.

Van ziekte en zonde bevrijdt Hij,

Hij onttrekt ons bestaan aan de dood.

Wij danken U, God, om uw goedheid

in de komst van uw Zoon, onze Heer.

Door Hem willen wij voor U getuigen

zoals het klonk en weerklinken zal

in de kerk van tijd en eeuwigheid :

 

 

 

PREFATIE   18

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Onze Vader in het verborgene

die uw zon doet opgaan

en uw regen zendt over mensen kwaad en goed:

uw naam zij geheiligd in mensen,

uw wil geschiede door men­sen.

 

Gezegend zijt Gij om uw wijsheid die verborgen is

om uw droom die Gij gekoesterd hebt van alle eeuwigheid

dat wij ooit zouden worden mensen in het volle licht.

 

Gezegend zijt Gij om mensen in vroeger tijden

die gegaan zijn niet wetend waarheen -

Abraham, toen hij geroepen werd om te wonen

in een land dat hem beloofd was

vreemdeling en ontheemde op aarde,

levend uit kracht van zijn geloof

 

Gezegend om uw naam "Ik zal er zijn"

Gij die alleen voor ons en met ons zijt

zolang wij zijn voor mensen en met mensen.

 

Gezegend Gij dit uur van ons leven,

deze dag die Gij ons geeft

om allen die U kennen en eren en U noemen: heilig, ...

 

 

 

PREFATIE   19

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Alle eeuwen door

hebben mensen van U gezongen.

Gij zijt ons doorgegeven

als een levend verhaal,

Gij die onuitsprekelijk en machtig

met de mensen wilt zijn.

 

Gij hebt in ons het leven uitgezaaid,

ons gevormd naar Uw beeld.

Met eindeloos geduld hebt Gij ons omringd,

opdat wij Uw mensen zouden zijn, en Gij onze God.

 

Wij danken U, God,

voor alles wat Gij hebt gedaan aan Uw volk,

aan wie Gij Uw naam hebt gegeven,

Uw verbond, waarachtig en trouw.

 

Telkens opnieuw hebt Gij geroepen

uit duisternis en slavernij ;

de zondige mens hebt Gij niet vergeten of verlaten,

barmhartige Heer, genadige God.

 

Daarom willen wij U danken en verheerlijken

met deze woorden : Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE   20

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Dank, God van ons bestaan,

dat wij leven mogen,

dat Gij mensen leven geeft,

dat Gij mensen aan elkaar hebt gegeven tot leven.

 

Dank, God, dat Gij ons liefde in het hart hebt gelegd,

moed en troost, zachtheid en vergeving,

levenskracht, trouw en geduld.

 

Dank, God,

dat Gij ons hoop in handen hebt gegeven,

kracht om te leven over kleinheid heen,

om het niet af te laten weten,

en kleine dingen niet onder de voet te lopen.

Een mosterdzaadje was U genoeg

om Uw Rijk te laten opgroeien.

 

Dank, God,

om het vertrouwen dat Gij ons geeft.

Jezus zelf is onze liefde, onze hoop,

en dat geeft ons vertrouwen.

Dank dat Gij Uzelf in mensenhanden hebt gegeven

en trouw blijft.

 

Daarom brengen wij U hulde en dank met de woorden : Heilig,

 

 

 

PREFATIE   21

 

 

Wanneer het donker wordt

en ons oog geen vaste omtrekken ontwaart,

en in het ijle grijpen, pijnlijk,

wanneer onze voeten schuifelen over de grond,

die we wel vermoeden maar niet voelen,

dan flitst er wel ergens een licht

en vinden onze handen steun

en onze voeten vaste grond ;

want zo is onze God.

 

Ja, God, zo zijt Gij :

een rookzuil in de nacht,

een roepende en lokkende stem,

een koning voor Uw volk,

een profeet voor tijden van ontrouw,

een wijngaardenier met zorg ;

zo waart Gij steeds God-met-ons voor Uw volk.

 

En nu zijt Gij, God, ons nabij :

in een mens in nood aan mijn deur,

in een jongere verlangend naar liefde en geborgen­heid,

in elke vraag om hulp aan ons hart,

in de zoetheid van de vriendschap,

in de trouw van broeders om ons heen.

 

Het meest nog, God, blijft Gij ons nabij

in Jezus Christus onze Heer :

Hij is de mens der mensen, Zoon van God !

Om Zijn leven in onbaatzuchtige liefde,

om Zijn Geest van leven,

die ook nu nog mensen roept en stuwt,

willen wij U, God, vandaag hulde brengen en dank.

Met eeuwenoude woorden willen wij

herhalen dat Gij zijt : Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE   22

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

 

Heilige Vader, machtige, eeuwige God,

om recht te doen aan Uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

 

Gij hebt deze aarde geschapen

met al wat zij bevat ;

Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld

en de mens gemaakt naar Uw beeld.

Heel Uw wonderlijke schepping

hebt Gij aan hem onderworpen :

in Uw Naam mag hij over alles heersen

en U altijd prijzen om het werk van Uw handen,

door Christus, onze Heer.

 

Daarom, met alle engelen en heiligen,

loven en aanbidden wij U

en zeggen/zingen vol vreugde :

 

Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE   23

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

God, onze Heer en onze Vader,

allen komen wij U danken,

U loven en prijzen, zoveel wij kunnen :

alles wat wij hebben komt van U.

 

Bij U begint het leven en de liefde.

Gij kent ons,

Gij houdt van ons.

Gij zijt de schepper, altijd door.

Gij zijt het begin en einde van alles.

 

Uw Zoon is een mens geworden zoals wij:

Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt.

Samen met Jezus Christus

zijn wij hier bijeen om U te danken

en tot U te bidden.

 

Van U verwachten wij alles wat goed is.

Daarom zeggen/zingen wij vol vreugde :

 

Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE   24

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Wij kunnen U nooit genoeg danken,

almachtige Vader,

voor al wat Gij ons geeft :

ons leven,

de mensen die van ons houden

en waarvan wij houden,

de wereld waarin wij mogen wonen

en waaraan wij zien

hoe Gij alles nieuw maakt.

Wij danken U voor alles

wat Gij ons laat ontdekken en vinden

om onze aarde schoner te maken.

Wij danken U vooral

omdat Gij ons door Jezus

het goede gebruik geleerd hebt

van alle dingen

in liefde.

Daarom kunnen wij in dankbaarheid

met allen die reeds leven

in het licht van Uw heerlijkheid

het grote huldelied zingen : Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE   25

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heer onze God,

wij danken U dat wij geboren zijn,

dat wij bestaan, met moeite en vol vreugde,

dat wij sinds mensenheugenis U ter harte gaan,

dat wij Uw hemel en Uw aarde zijn.

Gij die de sterren roept en hun getal bepaalt,

Gij roept ook al Uw mensen bij hun naam ;

van verre kent Gij ons,

God van ver en van dichtbij,

Gij zijt het licht van onze ogen.

Gij zegt ons vrijheid toe, leven in overvloed -

wij houden U aan Uw woord,

Heer onze God,

Wij roepen U met deze stem die Gij gegeven hebt,

wij aanbidden U met deze woorden :

 

 

 

PREFATIE   26

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Dank, kinderen van de mensen, dank God,

dank de Vader van je leven.

 

Loof Hem om de goedheid van je medemensen

die in zijn Naam je leven vormden en beschermden.

 

Eer Hem om de wereld waarin je mag bewegen,

om de pracht van kleuren, van bloemen, in elk seizoen.

 

Om de wondere wereld van dieren,

om de zang van de vogels,

om het groeiend graan en de vruchten van de bomen.

 

Om de overweldigende schoonheid van de bergen,

om de einde­loze deining van de zee.

 

Dank God vooral om je vrienden,

de mensen die elk ogenblik je bestaan doorkruisen.

 

Om hun gezichten getekend door het harde werk,

om de zacht­heid van hun handen.

 

Om woorden van begrip en berouw

die de pijn van ruzie doen vergeten.

 

Loof God om de oproep om in Zijn naam dienstbaar te zijn.

 

Dank Hem om de mensen

die je leven richting en bezieling geven.

 

Eer God, je ouders, om mensen die om je geven,

om de verscheidenheid van hun karakter,

en de verscheidenheid van hun aanvoelen.

 

Om de steun die wij elkaar mogen bieden,

om onze genegenheid voor elkaar

en de rijkdom van ons hart.

 

Loof en dank de Heer om je leven,

om deze tijd, om het boeiende avontuur van je dienstbaarheid.

 

Wij willen de Heer loven en danken en zeggen Hem toe :

 

 

 

PREFATIE  27

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Heer onze God, wij willen U prijzen,

om al het goede dat voortdurend uit U voortkomt,

om Uw wonderbare wereld,

om het mysterie van het leven,

om de vriendschap die tussen mensen mogelijk blijft.

Bovenal echter om Uw geliefde Zoon,

Jezus Christus, die ons allen bezielt.

Daarom huldigen wij U,

samen met allen die leven en

allen die ons in geloof zijn voorgegaan,

en zeggen/zingen :

 

 

 

PREFATIE 28

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Wij danken U, barmhartige Vader,

getrouwe God,

omwille van Jezus, Uw Zoon,

onze Heer en broeder.

Armen en zieken,

zondaars en wie uitgestoten waren

heeft Hij van harte liefgehad;

deelgenoot was Hij in alle menselijke nood.

De boodschap van zijn leven

heeft ons doen verstaan

dat Gij begaan zijt met ons, uw mensen,

en vriendelijk zorg voor ons draagt

zoals een Vader en een Moeder voor hun kinderen doen.

 

Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde

en verkondigen wij uw goedheid en uw trouw.

Met alle engelen en heiligen

heffen wij de lofzang aan

voor uw grote heerlijkheid :

 

 

 

PREFATIE  29

 

 

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Goede Vader,

wij hebben U nooit gezien.

Toch weten wij van vader en moeder,

dat U heel goed voor ons bent.

U geeft ons veel mooie dingen:

de zon die ons warmte en licht schenkt.

De bloemen en de dieren,

het water dat we drinken,

het brood dat ons voedt.

 

Dank U, Vader,

voor onze ogen en oren,

voor onze handen en voeten,

voor ons verstand en onze gezondheid.

Dat alles kregen wij van U.

Wij danken U ook

voor vader die hard voor ons werkt,

voor moeder die goed voor ons zorgt,

voor de vele lieve mensen om ons heen.

 

Wij willen U ook loven.

Wat moet U toch groot zijn, dat U dit alles hebt gemaakt !

Wat moet U toch goed zijn, dat U dit alles aan ons geeft.

Daarom noemen wij U heilig.

 

 

 

PREFATIE  30

 

 

De Heer zal bij u zijn.

De Heer zal u bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Wij danken U, Vader,

voor het leven dat Gij ons geeft

en voor de toekomst die Gij ons laat verhopen.

 

Voor de mensen die ons begeleiden

en voor allen

die ons de weg naar U hebben getoond.

 

Wij loven U

voor ons verlangen naar U

en voor hen die het telkens weer opwekken

in ons hart.

 

Wij prijzen U

omdat Gij een gelaat en een gestalte

hebt gekregen voor ons

in Jezus van Nazaret

en omdat Hij ons voorgaat naar U toe.

 

Samen met allen die op U hopen,

met allen die U zoeken,

en met allen die U reeds hebben gevonden

aanbidden wij U met de woorden:

 

 

 

PREFATIE  31

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

God van alle leven, Heer van ons bestaan :

met heel Uw wezen hebt Gij U naar Uw mensen toegekeerd,

en heel Uw hart gaat blijvend naar ons uit.

 

Op Uw adem leven mensen van alle eeuwen,

raken volkeren bezield van U,

en mocht Israël Uw volk, onder Uw hoede leven.

 

Gij hebt ons aanvaard

als mensen die U toebehoren,

die mogen leven voor Uw aangezicht.

 

Vóór wij er waren hebt Gij ons al gezien,

en in Uw liefde ons helemaal genomen.

 

Uw schepping zijn wij, God, in hart en nieren ;

Gij kent ons gaan en staan,

en wat wij doen, Gij zijt ermee vertrouwd.

 

Niet ons komt het toe dat wij leven,

ons bestaan is geheel onverdiend.

Alleen aan Uw trouw en Uw liefde

komt eer toe, God in ons midden.

Daarom prijzen wij U, die zijt :

 

 

 

PREFATIE  32

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

 

Wij danken U, God, onze Vader,

voor het geschenk van het leven.

Nooit laat Gij ons alleen,

wij staan U dag en nacht voor ogen.

 

Eertijds hebt Gij Israël, uw volk,

door de onmetelijke woestijn geleid.

Vandaag zijt Gij uw Kerk nabij

en schenkt Gij haar uw heilige Geest.

Uw Zoon maakt wegen voor ons open

en uit dit aardse leven mogen wij uw land

van eindeloze vreugde binnengaan.

 

Daarom heffen wij met alle engelen en heiligen

een loflied aan en prijzen wij uw heerlijkheid :

 

 

 

PREFATIE  33

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

Heer God, wij danken U

voor de uitnodiging van dit samenzijn ;

voor de vlam van onze jeugd

die de vlam is van Uw grote geest.

Wij danken U

voor dit nooit-genoeg-begrepen geluk

jong te zijn.

 

Wij danken U

omdat het dag werd,

maar ook omdat wij deze dag weer

tot in onze vingertoppen voelen -

dat wij geestdrift nodig hebben.

 

Laat onze schoonste dank zijn :

dat wij enkele ogenblikken

zwijgend met U samen willen zijn ;

met U, Heer, en met elkaar

want ergens hoorden wij eens

dat het een wonder gebeuren is

als mensen elkaar echt ontmoeten.

 

Met al onze vrienden, met allen die in U geloven,

met alle engelen en heiligen aanbidden wij U en zeggen :

 

 

 

PREFATIE NAAR JACOBUS  35

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Machtige God, wij danken U

voor al wat leeft en ademhaalt.

De hemel en het land,

de ruimte en de dagen

en ook wij mensen zijn er dank zij U,

die ons hebt liefgehad

voor wij U konden noemen.

Wij danken U dat Gij voor ons wilt zijn

hoop en toekomst, heil en zegen,

onze God en onze Vader -

dat Gij een naam zijt

die vertrouwen wekt

door uw Zoon Jezus Christus.

Hemel en aarde, stad en land,

mensen en machten, levenden en doden -

zij wachten op uw dag,

waarop de hele wereld

één stad van vrede is,

het nieuw Jeruzalem -

waar alle leed geleden is

en alle kwaad vergeten.

Luister dan ook,

als wij U komen danken met deze woorden God,

die klinken zonder einde :

 

 

 

PREFATIE  36

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen we ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen we dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

God, wij noemen U 'Vader van alle mensen',

want het heeft geen naam

wat wij in handen gespeeld krijgen.

Als Gij het ons niet geeft,

wie moeten wij dan danken ?

Dag in, dag uit

ontmoeten wij Uw goedheid,

leven wij van Uw adem,

legt Gij het brood op onze tafel,

spreekt Gij ons toe

in mensen van vrede die Gij liefhebt.

Zijt Gij de harteklop niet van ons bestaan ?

Eb en vloed, opstaan en slapengaan,

leven en sterven, stem en stilte ...

Dank, God,

dat wij in dit ritme

voor elkaar een teken van Uw vrede kunnen zijn :

met ogen die anderen verstaan,

met handen die versterken

en woorden die bekoren.

Met heel het oude verhaal

van mensen die zo voor U hebben geleefd,

met alle stem die ons gegeven is,

spreken wij U aan en noemen U: Heilig, heilig, heilig ..

 

 

 

PREFATIE  37

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen we ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen we dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

God onze Vader, wij danken U om de schepping

met zijn groei en bloei, met zijn kleuren alom.

Wij danken U om de mensen in die schepping,

vooral ook om hen,

die ons in liefde en vriendschap heel nabij zijn.

 

Ooit hebt U als teken van uw belofte van trouw

de regenboog in zijn prachtige kleuren gegeven.

Deze boog staat telkens opnieuw aan de hemel.

Hij zegt ons, dat U heel dicht bij ons bent

met uw liefde voor ons,

uw hoop voor ons, uw trouw aan ons.

 

Daarom zeggen/zingen wij het uit met deze woorden:

 

Heilig,  ...

 

 

 


PREFATIE VOOR DE ADVENT  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer,

die, toen Hij eertijds kwam,

kwetsbaar en klein,

het werk van uw genade

heeft voltooid,

en vlees geworden is

en voor ons allen open heeft gedaan

die deur naar een geluk

dat eeuwig duurt,

een land dat Hij beloofd heeft

en ons geven zal ;

nu nog zien wij allen naar die toekomst uit,

vol hoop en vastberaden ;

ooit zullen wij er binnengaan en wonen,

wanneer Hij komt in heerlijkheid

voorgoed.

 

Daarom, met alle engelen en heiligen,

loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,

en zeggen\zingen U vol vreugde :

 

 

 

PREFATIE VOOR DE ADVENT  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer.

 

Bij zijn eerste komst

te midden van de mensen

is Hij mens geworden zoals wij,

om te doen wat Gij eens hebt beschikt,

nog voor de tijd begon.

 

Hij werd voor ons de weg,

die leidt naar eeuwig heil.

Eens komt Hij weer in heerlijkheid.

Dan worden al zijn gaven openbaar,

waarop wij nu reeds met vertrouwen durven hopen.

 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,

met allen die staan voor uw troon,

loven en aanbidden wij U

en zeggen/zingen U vol vreugde :

 

 

 

PREFATIE VOOR DE ADVENT  3

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer.

 

Profeten hebben Hem geschouwd

en Hem voorzegd ;

een vrouw, die maagd en moeder was,

heeft Hem gedragen ;

Johannes heeft verkondigd dat Hij komen zou,

en Hem herkend en aangewezen

toen Hij eenmaal was gekomen.

 

Hij zelf schenkt ons de vreugde en de kracht

om toe te leven naar de dag van zijn geboorte.

 

Laat Hij ons vinden, waakzaam, biddend, vol van dat geheim,

zingend van alle grote dingen

die Hij heeft gedaan.

 

Daarom, met alle engelen en heiligen

loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,

en zeggen/zingen U vol vreugde :

 

 

 

PREFATIE VOOR KERSTMIS  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Gezegend is uw naam, God,

onze God,

omwille van Jezus Christus

de Zoon ons gegeven

en Zijn naam is :

Vorst van de vrede.

Uw licht is opgegaan,

het Woord is mens geworden,

en Gij die verborgen zijt,

God op wie wij wachten,

zijt zichtbaar geworden in Hem.

Daarom loven wij u

met de engelen en met allen

die uw woord hebben verstaan,

met allen die u hebben verheerlijkt om alles

wat zij gehoord en gezien hebben  :

 

Heilig, heilig, heilig de Heer ...

 

 

 

PREFATIE VOOR KERSTMIS  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

God en Vader,

in deze kerstnacht/op deze kerstdag/in deze kersttijd

willen wij U dan­ken,

U herkennen als onze God.

Wij geloven dat U met ons heil begaan zijt

vandaag en alle dagen.

Op deze dag gedenken wij uw komen in de wereld,

uw komen in het hart van elke mens,

zichtbaar in Jezus, de Christus.

Wij danken U van harte

om de vrede die U ons schenkt in Jezus,

nu en straks en altijd.

U, God, willen wij eer brengen,

U herkennen als de gans Andere, de Heilige.

aarom zingen wij :

 

 

 

PREFATIE VOOR KERSTMIS 3

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal

door Jezus Christus onze Heer.

Gij hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen,

nieuw licht is opgegaan,

uw Woord is mens geworden;

zichtbaar zijt Gij geworden, onze God in Hem.,

Naar U gaat ons verlangen, onze liefde,

naar U die nog verborgen zijt.

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,

met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U

en zingen U toe vol vreugde:

 

 

Heilig, heilig, heilig de Heer ...

 

 

 

PREFATIE VOOR DE KERSTTIJD - OPENBARING

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

Vandaag hebt Gij

het mysterie van onze redding geopenbaard:

Christus, het licht van alle volkeren.

Toen Hij in ons sterfelijk lichaam is verschenen,

hebt Gij ons allen nieuw gemaakt

door de ongekende glans van zijn onsterfelijkheid.

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,

met allen die staan voor uw troon,

loven en aanbidden wij U

en zeggen/zingen vol vreugde:

 

 

 

PREFATIE VOOR DE KERSTTIJD - DOOP JEZUS

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

 

Gij hebt in het water van de Jordaan

het nieuwe doopsel geopenbaard

door wonderlijke tekenen :

een stem klonk uit de hemel

om te getuigen dat uw Woord onder de mensen woonde.

De Geest daalde neer in de gedaante van een duif

en zalfde uw dienaar Christus

om aan armen de blijde boodschap te brengen.

 

Daarom met de engelen in de hemel

verheerlijken wij U op aarde

zolang er woorden zijn,

en zingen U toe vol vreugde :

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan Uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer.

 

Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde

jaarlijks met een zuiver hart

naar het paasfeest toe te gaan  :

dit is een tijd van meer toeleg op het bidden,

van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste,

een tijd van grotere trouw

aan de sacramenten waarin wij zijn herboren.

Zo groeien wij tot de volheid der genade

die Gij uw kinderen hebt toegezegd.

 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,

met allen die staan voor uw troon,

loven en aanbidden wij U

en zeggen/zingen met de woorden  :

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan Uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

 

Gij schenkt ons een heilzame tijd

om ons hart weer zuiver te maken  :

vrij van zelfzucht en zonde

zullen wij het vergankelijke zo gebruiken

dat ons hart gericht blijft op het eeuwige.

 

Daarom, met alle engelen en heiligen,

loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,

en zingen U toe vol vreugde  :

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  3

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan Uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer.

 

Gij doet ons allen die in U geloven,

ieder jaar opnieuw, vol vreugde

en met een herschapen hart,

de tekenen verwachten

dat Gij redt.

Gij zelf houdt in ons levend

de gedachtenis aan Hem

in wie wij zijn herboren,

Jezus Messias, onze Heer.

 

Aan U en aan elkander toegewijd en trouw,

zullen wij eens, zo bidden wij,

ten volle zijn : Uw kinderen, in U voltooid.

Daarom verkondigen, met alle engelen en heiligen,

ook wij Uw heerlijkheid en zingen U toe vol vreugde :

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  4

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Wat zullen wij tot U zeggen, onze God,

Gij die genoemd wordt: God van mensen.

Gij zijt geen ander dan die gezegd heeft:

'Ik zal er zijn voor u, de mensengeschiedenis door.'

 

Gij die ons voert door nacht en woestijn

naar een land van rusten, een stad die vrede is;

Gij die op ons wacht

tot de laatste van onze dagen,

Gij kent en roept de stranden van de aarde

en de oevers van de hemel,

het hart dat wankelt, de treurende die treurt,

de verdrukte zonder stem, de stervende, de levende.

 

Ja, Heer, alle levenden roept Gij bij name,

opdat zij zich verheugen in U.

Gij zijt altijd, elk uur zijt Gij,

sinds mensenheugenis zijt Gij onze God.

 

Wij zijn van stof en onze dagen als het gras,

maar Gij verloochent niet het werk van onze handen.

Met onze stemmen reiken wij omhoog

naar U die ook luistert

naar mensen zonder stem.

Keer U dan niet af, nu roepen wij tot U.

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  5

De vruchten van de versterving.

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal.

 

Gij hebt gewild dat wij U dank betuigen

door onszelf te versterven.

Zo behoedt Gij ons, zondaars,

voor overmoed en eigenwaan

en doordat wij het voedsel broederlijk delen

met hen die honger hebben,

maakt Gij ons tot navolgers van uw mildheid.

Daarom verheerlijken wij U

met de menigte van engelen die niemand tellen kan

en zingen U het loflied toe:

 

Heilig  ...

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  6

De vruchten van het vasten.

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal.

 

Want als wij vasten

weerhoudt Gij ons van het kwaad

en richt Gij onze geest op U,

maakt Gij ons tot deugdzame mensen

en schenkt Gij ons de overwinning

door Christus onze Heer.

 

Door wie de engelen, machten en krachten

eenstemmig van U spreken, huiverend U aanbidden,

Koning in majesteit.

Laat nu ook onze stemmen

meeklinken in dit koor, wij smeken U

­en dat ook onze hulde wordt gehoord

als voor uw troon dit lied wordt aangeheven:

 

Heilig  ...

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  7

Prefatie voor de 1-ste zondag in de veertigdagentijd

De bekoring van de Heer.

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal door Christus onze Heer.

 

Veertig dagen heeft Hij gevast

en door zijn voorbeeld deze tijd van boete geheiligd.

Alle listen van de verleider heeft Hij weerstaan

en ons geleerd de macht van het kwaad te overwinnen,

om het paasmysterie met een zuiver hart te vieren

en eenmaal naar het eeuwig paasfeest op te gaan.

 

Daarom, met alle engelen en heiligen,

loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,

en zingen U toe vol vreugde:

 

Heilig  ...

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  8

Prefatie voor de 2-de zondag in de veertigdagentijd

De gedaanteverandering van de Heer.

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal door Christus onze Heer.

 

Hij heeft zijn eigen dood aan de leerlingen voorzegd

en hun op de heilige berg zijn heerlijkheid geopenbaard.

Zo moest blijken,

wat wet en profeten ook getuigen,

dat lijden en sterven voert

tot de heerlijkheid van de verrijzenis.

Daarom, met de engelen in de hemel,

verheerlijken wij U op aarde zolang er woorden zijn,

en zeggen/zingen U toe vol vreugde:

 

Heilig  ...

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  9

Prefatie voor de 3-de zondag in de veertigdagentijd

De Samaritaanse vrouw.

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal door Christus onze Heer.

 

Hij had de Samaritaanse

reeds de gave van het geloof geschonken

toen Hij haar om water vroeg:

en zó groot was zijn dorst naar haar geloof

dat Hij het vuur van de liefde in haar deed branden.

 

Daarom brengen wij U dank

en met de engelen roemen wij uw grote daden,

en zingen U toe vol vreugde:

 

Heilig  ...

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  10

Prefatie voor de 4-de zondag in de veertigdagentijd

De blindgeborene.

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal door Christus onze Heer.

 

Door het mysterie van zijn menswording

heeft Hij het volk dat in duisternis dwaalde

het licht van het geloof geschonken.

Aan allen die geboren werden als slaven van de zonde,

gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden

door het bad van de wedergeboorte.

 

Daarom wordt in de hemel en op aarde

een nieuw lied gehoord van aanbidding,

en met de engelen zingen ook wij U toe vol vreugde:

 

Heilig  ...

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  11

Prefatie voor de 5-de zondag in de veertigdagentijd

De opwekking van Lazarus.

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal door Christus onze Heer.

 

Hij heeft zich een waarachtig mens getoond

toen Hij, diep ontroerd, weende om Lazarus, zijn vriend,

maar ook God van eeuwigheid

toen Hij hem deed opstaan uit het graf.

Met zijn volk begaan

brengt Hij ons allen door zijn paasmysterie

tot het nieuwe leven.

 

Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon,

U vol vreugde aanbidden,

Koning in majesteit.

Laat nu ook onze stemmen

meeklinken in dit koor, wij smeken U

­en dat ook onze hulde wordt gehoord

als U ter eer dit lied wordt aangeheven: Heilig  ...

 

 

 

PREFATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD  12

Prefatie I van het lijden van de Heer

De kracht van het kruis.

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal.

 

Door het verlossend lijden van uw Zoon

heeft heel de wereld geleerd

van uw grootheid te getuigen:

aan het kruis ontplooit zich goddelijke kracht,

daar begint het oordeel over de wereld

en de heerschappij van de Gekruisigde.

 

Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen

ook wij uw heerlijkheid en zingen vol vreugde:

 

Heilig  ...

 

 

 

PREFATIE VOOR PALMZONDAG

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken,

altijd en overal door Christus onze Heer.

Hij die zelf onschuldig was,

heeft willen lijden voor hen die schuldig waren.

Hij die geen kwaad bedreven had,

liet zich veroordelen omwille van de zondaars.

Zijn dood heeft onze zonden uitgewist

en zijn verrijzenis bracht ons gerechtigheid.

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,

met allen die staan voor uw troon

loven een aanbidden wij U

en zeggen (zingen) vol vreugde: Heilig ...

 

 

 

 

PREFATIE VOOR PASEN  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

U danken wij, Heer God,

omwille van uw heerlijkheid,

en om heil en genezing te vinden

zullen wij uw Naam verkondigen,

al onze dagen,

maar vooral op deze Dag (in deze Nacht)

die Gij gemaakt hebt,

bezingen wij U.

 

Want het paaslam, Christus,

is voor ons geslacht.

Hij, die voor ons geworden is

het Lam dat wegdraagt de zonden der wereld.

Onze dood is Hij gestorven,

voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood ;

Hij is opgestaan ten leven

en alles heeft Hij nieuw gemaakt.

 

Vreugde om het paasfeest vervult ons,

mensen die op aarde wonen ;

vreugde vervult de engelen in de hemel,

de machten en de krachten die U loven,

die U dit lied toejuichen zonder einde :

 

 

 

PREFATIE VOOR PASEN  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

U danken wij, Heer God,

omwille van uw heerlijkheid,

en om heil en genezing te vinden

zullen wij Uw Naam verkondigen,

al onze dagen,

maar vooral in deze tijd

bezingen wij U.

Want het paaslam, Christus,

is voor ons geslacht.

Hij houdt nooit op

zich heel en al voor ons te geven,

Hij spreekt voor ons

bij U ten beste, voor altijd.

Zijn offer is volbracht,

Hij sterft niet meer,

Hij is het Lam dat werd gedood

en toch in leven blijft.

 

Vreugde om het paasfeest vervult ons,

mensen die op aarde wonen ;

vreugde vervult de engelen in de hemel,

de machten en de krachten die U loven,

die U dit lied toejuichen zonder einde :

 

 

 

PREFATIE VOOR PASEN  3

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

U danken wij, Heer God,

omwille van uw heerlijkheid,

en om heil en genezing te vinden

zullen wij uw Naam verkondigen,

al onze dagen,

maar vooral in deze tijd

bezingen wij U.

 

Want ons paaslam, Christus,

is voor ons geslacht.

Door de offergave van zijn eigen lichaam aan het kruis

heeft Hij de oude offers tot voltooiing gebracht.

Hij heeft zichzelf aan U gegeven terwille van ons heil,

priester, altaar en offerlam tegelijk.

 

Vreugde om het paasfeest vervult ons,

mensen die op aarde wonen ;

vreugde vervult de engelen in de hemel,

de machten en de krachten die U loven,

die U dit lied toejuichen zonder einde :

 

 

 

PREFATIE VOOR HEMELVAART 1

 

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

 

Want de Heer Jezus, de Koning der glorie,

de overwinnaar van zonde en dood,

is tot verwondering van de engelen

(op deze dag) naar het hoogste der hemelen opgestegen,

waar Hij zetelt als Middelaar tussen God en mensen,

als Rechter der wereld en Heer van alle machten.

Hij is niet van onze zijde geweken,

zwakke mensen heeft Hij hoop gegeven :

Hij is ons hoofd, wij vormen zijn lichaam.

Waarheen Hij ons is voorgegaan

zullen wij eenmaal volgen.

 

Vreugde om het paasfeest vervult ons,

mensen die op aarde wonen ;

vreugde vervult de engelen in de hemel,

de machten en de krachten die U loven,

die U dit lied toejuichen zonder einde :

 

 

 

PREFATIE VOOR HEMELVAART 2

 

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer,

die is verrezen

en aan zijn leerlingen verschenen,

die opgestegen is ten hemel, voor hun ogen.

Hij doet ons delen in de heerlijkheid

die Hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen.

 

Vreugde om het paasfeest vervult ons,

mensen die op aarde wonen ;

vreugde vervult de engelen in de hemel,

de machten en de krachten die U loven,

die U dit lied toejuichen zonder einde :

 

 

 

PREFATIE VOOR PINKSTEREN  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

 

Aan hen die door de gemeenschap mat uw Zoon

uw kinderen zijn geworden,

hebt Gij op deze dag de heilige Geest geschonken

om het paasmysterie te voltooien.

Hij was met uw kerk op het eerste pinksterfeest :

alle volken heeft Hij de ware God doen kennen,

alle talen heeft Hij één gemaakt

in de belijdenis van hetzelfde geloof.

 

Vreugde om het paasfeest vervult ons,

mensen die op aarde wonen,

vreugde vervult de engelen in de hemel,

de machten en de krachten die U loven,

die U dit lied toejuichen zonder einde :

 

 

 

PREFATIE  VOOR  PINKSTEREN  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.     

 

Met hart en ziel

danken wij U, God,

die door uw Geest

onze geest voortdurend vernieuwt

en op vele wijzen werkt in ons,

om het aanschijn der aarde te vernieuwen.

Uw Geest geeft ons de kracht

om van harte te geloven in Jezus

en Hem te belijden voor alle mensen :

de Heer, de hoop van de wereld.

Daarom loven wij U met de woorden

die Uw Geest ons ingeeft :

 

Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE VOOR PINSTEREN  3

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

 

Goede God, Vader van de mensen,

wij danken U op deze feestelijke dag

met heel ons hart, door Kristus,

uw Zoon en onze Heer.

Toen Hij mens werd zoals wij,

heeft Hij ons tot zijn vrienden gemaakt. 

Hij heeft zijn leven gegeven

om ons te redden van de dood.

Vader, Gij hebt uw Zoon bij U genomen

en Hem alle eer en heerlijkheid gegeven.

Omdat Hij ons niet wilde achterlaten

heeft Hij ons zijn Geest gezonden

die onze vriendschap met Hem duurzaam maakt :

zijn Geest die ons verenigt in liefde en vrede,

in trouw en vergevingsgezindheid.

Daarom loven en danken wij U,

Heer onze God, met allen die U liefhebben

in de hemel en op aarde en wij zingen vol vreugde :

 

 

 

PREFATIE VOOR DRIEVULDIGHEIDSZONDAG

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan Uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal

door Christus onze Heer.

 

Met Uw veelgeliefde Zoon en met de heilige Geest

zijt Gij één God, en onze enige Heer.

Wat wij weten en geloven van U, Vader,

dat weten en geloven wij

ook van Uw Zoon en van de heilige Geest.

En wij belijden dat Gij God zijt,

eeuwig, waarachtig, en getrouw,

Gij drie personen,

even goddelijk voor ons en even groot,

o heilige Drievuldigheid, Gij één van hart,

één God die wij aanbidden.

En ook de engelen aanbidden U,

de cherubs voor uw troon, de serafijnen,

zij roepen dag aan dag als uit één mond :

 

 

 

PREFATIE VAN DE H. EUCHARISTIE  -  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal u bewaren.

 

Verheft wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij u danken,

altijd en overal, door Christus onze Heer.

 

Hij, priester bij uitstek

die in eeuwigheid blijft,

heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven.

Hij heeft zichzelf aan U opgedragen

als offer voor onze verlossing.

Ons heeft Hij bevolen

voortaan dit offer aan te bieden

om Hem te gedenken.

 

Als wij dan eten van dit Lam

dat voor ons is geslacht,

worden wij geestelijk sterk;

als wij drinken van zijn bloed

dat voor ons is vergoten,

worden wij innerlijk rein.

 

Daarom wordt in de hemel en op aarde

een nieuw lied gehoord van aanbidding,

en met de engelen zingen wij U toe vol vreugde:

Heilig...

 

 

 

PREFATIE VAN DE H. EUCHARISTIE  -  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal u bewaren.

 

Verheft wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij u danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer.

 

Om de gedachtenis van het kruis

zegenrijk te doen voortbestaan,

heeft Hij bij de laatste maaltijd met zijn apostelen

zichzelf aan U opgedragen

als een lam zonder gebrek,

als een offer van lofprijzing,

volmaakt en U welgevallig.

 

In dit sacrament wilt Gij ons voeden en heiligen

en alle mensen in deze wereld één maken in geloof,

één in broederlijke liefde.

Zo naderen wij tot de tafel van dit heilig mysterie

om, vervuld van uw goede gave,

herschapen te worden tot gelijkenis met U.

 

Daarom wordt in de hemel en op aarde

een nieuw lied gehoord van aanbidding,

en met de engelen zingen wij U toe,vol vreugde:

Heilig...

 

 

 

PREFATIE VOOR HET FEEST VAN H.HART VAN JEZUS

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal, door Christus onze Heer.

 

Omhooggeheven aan het kruis

heeft Hij in zijn grote liefde

zich voor ons gegeven.

Uit zijn doorstoken zijde

liet Hij bloed en water vloeien,

de levensstroom der sacramenten.

Als Verlosser trekt Hij alle mensen tot zijn geopend hart:

zij komen vol vreugde putten

uit de bron die redding biedt.

Daarom, met alle engelen en heiligen,

loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,

en zingen U toe vol vreugde:

 

 

 


PREFATIE VOOR EEN MARIAFEEST  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Goede Vader, wij danken U

voor het wonder dat Gij telkens weer

aan ieder van ons voltrekt.

Gij geeft ons Uw wereld in handen ;

Gij schenkt ons aan elkaar.

Alle mensen roept Gij op om Uw droom

over mens en wereld gestalte te geven.

Zo hebt Gij ook Maria geroepen

om moeder te worden van Uw Zoon Jezus.

En met velen voor haar

heeft zij gelovig " ja " gezegd.

 

Ook ons roept Gij op.

Wij danken U dat wij met Maria

" ja " mogen zeggen op Uw uitnodiging

en zo mogen meebouwen aan Uw Rijk.

 

Samen met Jezus en met allen die in Hem geloven

bidden/zingen wij nu vol vreugde :

 

Heilig, heilig , heilig ...

 

 

 

PREFATIE VOOR EEN MARIAFEEST  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij richten ons hart naar de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

 

Heilige Vader, almachtige eeuwige God,

wij danken U voor Maria, onze Moeder ,

Zij verenigde zich met Uw Zoon in leven en sterven :

zo werd ze één met Hem in zijn verrijzenis.

Haar leven was zuiver geloof in woord en daad.

Zij was een toonbeeld van dienende liefde

zonder alles te willen begrijpen.

Zij zegt ons dat het goed is

ons aan U toe te vertrouwen,

naar U te luisteren en eenvoudig te doen

wat Gij van ons verwacht.

Zij leert ons dat het geloof leven betekent

en verlossing uit zonde en dood.

Zij maakt ons duidelijk dat ongeloof

geen uitkomst biedt,

geen vrede of vreugde kan brengen.

Wij danken u voor Maria, onze Moeder

en voor Jezus, haar Zoon.

Samen met hen en met de anderen,

die leven in uw heerlijk­heid

willen wij U loven en prijzen

met deze woorden :

 

 

 

PREFATIE VOOR HET FEEST VAN MARIA-TEN-HEMEL-OPGENOMEN

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal,

oor Christus onze Heer.

 

Want op deze dag is de Maagd,

de Moeder van God, ten hemel opgenomen.

Zij is het begin,

het beeld van de kerk der voleinding.

 

Zij houdt de hoop in ons levend

en is een troost voor het volk onderweg.

Terecht hebt Gij haar het bederf van de dood

niet laten zien

omdat zij op wonderbare wijze

de Moeder is geworden van uw Zoon,

de gever van alle leven.

Daarom, met de koren van de engelen,

loven en aanbidden wij U en zingen vol vreugde:

 

 

 

PREFATIE VOOR DE HEILIGE ENGELEN

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal u bewaren.

 

Verheft wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal.

 

En nimmer ook verstomt de lofzang

om uw engelen en aartsengelen.

Zij zijn door U geschapen

en brengen U alleen hun hulde,

Gij, hoogste Heer van alle heerlijkheid.

 

Al kan hun gratie en hun waardigheid

niet hoog genoeg worden geprezen,

Gij zijt van alles en van allen

het edelst en het hoogst verheven,

zoals Gij ons geopenbaard hebt

door Jezus Christus, onze Heer.

 

Door Hem aanbidden zij in groot getal

uw goddelijke heerlijkheid.

Bij hen voegen wij ons in vreugde

en eenstemmig loven wij nu luide:

 

Heilig...

 

 

 

PREFATIE VOOR HEILIGENFEESTEN

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal u bewaren.

 

Verheft wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer..

 

Want door het wonderbaar getuigenis van uw heiligen

schenkt Gij uw kerk steeds nieuwe kracht ten leven

en laat Gij zien

hoe onweerstaanbaar de liefde is waarmee Gij ons bemint.

 

Hun voorbeeld bemoedigt ons,

hun voorspraak en hun toewijding waarborgen ons alle hulp;

en zo voltrekt Gij ook aan ons het mysterie van de verlossing.

 

Daarom, verkondigen

met alle engelen en heiligen,

ook wij uw heerlijkheid

en zingen U toe, vol vreugde:

 

Heilig...

 

 

 

PREFATIE VOOR DE HEILIGE JOZEF

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal u bewaren.

 

Verheft wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wi U danken,

altijd en overal.

 

Groot zijt Gij en heilig

en op het hoogfeest (bij de gedachtenis) van de heilige Jozef

brengen wij de hulde die wij U verschuldigd zijn.

 

Hij is de rechtvaardige

die Gij aan de Moeder Gods, de Maagd Maria,

tot bruidegom geschonken hebt;

Hij is de goede en getrouwe dienaar

die Gij over uw huis hebt aangesteld

om als een vader zorg te dragen voor uw enige Zoon

die van de heilige Geest ontvangen is,

Jezus Christus, onze Heer.

 

Door wie de engelen, machten en krachten

eenstemmig van U spreken,

huiverend U aanbidden,

Koning in majesteit.

Laat nu ook onze stemmen

meeklinken in dit koor, wij smeken U

en dat ook onze hulde wordt gehoord

als voor uw troon dit lied wordt aangeheven: Heilig...

 

 

 

PREFATIE VOOR FEEST VAN JOHANNES DE DOPER

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal, door Christus onze Heer.

Wij verheerlijken U

omwille van zijn voorloper Johannes,

aan wie Gij onder de kinderen der mensen

de hoogste eer bewezen hebt.

Over zijn geboorte hebben velen zich verblijd.

Nog in de moederschoot sprong Hij op van vreugde

bij de komst van Hem die deze wereld redden zal.

Onder de profeten was er geen zo groot als hij:

het Lam dat ons verlost, heeft hij aangewezen.

En de Heer die het water heiligt

en zelf ons allen doopt,

ontving van hem het doopsel.

Door zijn bloed te vergieten heeft hij

tot de dood van Hem getuigd.

Daarom, met alle engelen en heiligen,

loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,

en zingen U toe vol vreugde:

 

 

 

PREFATIE VOOR DE HEILIGE APOSTELEN

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal u bewaren.

 

Verheft wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken,

altijd en overal.

 

Van alle eeuwen zijt Gij de Goede, Herder,

en Gij laat uw volk niet eenzaam achter.

Gij bewaart uw kerk onder de hoede van uw heilige apostelen

en Gij geeft ons de mensen die ons bijstaan in uw Naam.

Zij zijn de herders die Gij hebt aangesteld,

die de plaats bekleden van uw Zoon

en de kudde voorgaan die zij weiden.

 

Daarom, met alle engelen en heiligen,

loven en aanbidden wij U

en zingen U toe vol vreugde:

 

Heilig...

 

 

 

 


PREFATIE VOOR VAKANTIETIJD  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Goede Vader,

wij willen U danken dat wij mogen leven,

dat Gij ons deze tijd van vakantie geeft,

dat wij overal gastvrijheid ontvangen.

Ook wij willen U zeggen

dank U

voor al die vanzelfsprekende dingen

in ons leven,

die in feite een gave zijn :

dat wij kunnen zien en horen,

dat wij kunnen lopen en ons bewegen.

 

Dank U voor al die mensen op on­ze levensweg

die ons leven zonniger maken,

aan wie wij ons kunnen optrekken,

die ons door hun idealisme inspireren.

 

In het bijzonder willen wij U danken

voor de edelste mens

die ooit op deze wereld heeft geleefd : Jezus Christus.

Aan Hem hebben wij het te danken

dat wij kunnen bidden/zingen : Heilig ...

 

 

 

PREFATIE VOOR VAKANTIETIJD  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heer God, wij danken U

voor de uitnodiging van dit samenzijn

voor de vlam van onze jeugd

die de vlam is van uw grote Geest.

Wij danken U

voor dit nooit genoeg begrepen geluk

jong te zijn.

 

Wij danken U

omdat het dag werd

maar ook omdat wij deze dag weer

tot in onze vingertoppen voelen

dat wij geestdrift nodig hebben.

 

Laat onze schoonste dank zijn

dat wij enkele ogenblikken

zwijgend met U samen willen zijn

met U, Heer, en met elkaar

want ergens hoorden wij eens

dat het een wonder gebeuren is

als mensen elkaar echt ontmoeten.

 

Daarom zingen/zeggen wij vol vreugde : Heilig ...

 

 

 

PREFATIE VOOR VAKANTIETIJD  3

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Goede Vader,

wij danken U voor wie we zijn en wat we hebben.

Van U hebben wij alles ontvangen:

onze vorming, onze moeilijkheden,

de bekommernis van hen die met ons begaan zijn,

het deugddoend samenzijn met vrienden :

ons ganse leven.

Goede Vader,

wij danken U dat Gij ons een hart hebt gegeven,

dat goedheid en liefde kan schenken,

dat mee kan lijden in uren van pijn en verdriet,

dat blij kan zijn wanneer het anderen blij maakt.

Vooral danken wij U, dat Gij onze Vader zijt,

dat Gij ons Jezus van Nazareth hebt gegeven,

dat Hij in onze wereld is gekomen

om onze broeder en voorganger te zijn

en om ons Zijn boodschap te brengen.

Daarom willen wij U loven en danken.

 

 

 

 


PREFATIE VOOR ALLERHEILIGEN  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

Brengen wij dank aan de Heer, onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

 

Want vandaag vieren wij

het feest van uw eigen Stad.

Zij is onze moeder,

het hemelse Jeruzalem.

Daar klinkt al uit een kring van onze broeders

in eeuwigheid uw lof.

Daarheen zijn wij als pelgrims onderweg.

Geleid door het geloof spoeden wij ons voort,

vol vreugde om de verheerlijking

van deze kinderen der kerk,

in wie Gij ons, zwakke mensen,

een steun en voorbeeld schenkt.

 

Daarom, met de ontelbare menigte

van engelen en heiligen,

roemen wij uw grote daden

en zingen U toe vol vreugde:

 

 

 

PREFATIE VOOR ALLERHEILIGEN  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan Uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden,

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer.

 

Want door het wonderbaar getuigenis van Uw heiligen

schenkt Gij Uw Kerk steeds nieuwe kracht ten leven

en laat Gij zien

hoe onweerstaanbaar de liefde is

waarmee Gij ons bemint.

 

Hun voorbeeld bemoedigt ons,

hun voorspraak en toewijding waarborgen ons alle hulp;

en zo voltrekt Gij ook aan

ons het mysterie van de verlossing.

 

Daarom verkondigen,

met alle engelen en heiligen,

ook wij Uw heerlijkheid

en zeggen U toe, vol vreugde:

 

 

 

PREFATIE VOOR CHRISTUS KONING

 

 

De Heer zal bij ons zijn

De Heer zal ons bewaren

 

Verheffen wij ons hart

Wij zijn met ons hart bij de Heer

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God

Hij is onze dankbaarheid waardig

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal.

 

Gij hebt uw Zoon met heerlijkheid gekroond,

priester in eeuwigheid,

Koning en Heer van heel de schepping,

Jezus Christus.

Hij heeft uw raadsbesluit geopenbaard.

Op het kruis heeft Hij zichzelf gegeven,

alles heeft Hij volbracht, om onze vrede te worden.

 

Hij maakt de wereld tot een nieuwe schepping,

Hij zal voor U een koninkrijk verwerven, God,

een koninkrijk van waarheid, heiligheid en liefde,

recht en gerechtigheid, een koninkrijk van vrede.

 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,

met allen die staan voor uw troon,

loven en aanbidden wij U

en zeggen/zingen U vol vreugde :

 

 

 


PREFATIE BGR  1

 

 

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan Uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer.

Want Hij die uit de dood is opgestaan,

Hij is het Licht van de wereld,

onze enige hoop.

In onze angst omdat wij moeten sterven

troost ons Uw belofte

dat wij eens onsterfelijk zullen zijn met Hem.

Gij neemt het leven, God, niet van ons af,

Gij maakt het nieuw :

dat geloven wij op Uw woord.

En als ons aardse huis - ons lichaam - afgebroken wordt

heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in Uw huis

om daar voorgoed te wonen.

 

Daarom, met alle engelen, machten en krachten,

met allen die staan voor Uw troon

loven en aanbidden wij U

en zingen met de woorden :

 

 

 

PREFATIE BGR  2

 

 

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Hemel en aarde bezingen Uw Naam,

Heer, God die leven geeft,

spreken van het wonder

van heel het bestaan.

 

Uw Naam noemen wij, God en Schepper,

Gij bron en oorsprong van alle leven.

Wij danken U voor al wat leeft en is.

Uw naam, God van mensen, spreken wij uit

met een hart vol verlangen

naar Uw liefde die meer is dan het leven.

Uw Naam, God van onze toekomst

roepen wij vòòr ons uit, als een belofte,

als een hoop die in ons leeft

om Uw toekomst te ontvangen.

Uw Naam, die vertrouwen geeft

dat wij gedragen worden

door Uw verlangen naar ons,

geeft ons de woorden om te zeggen :

 

Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE BGR  3

 

 

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

God en Vader,

wij willen U danken,

zelfs in onze droefheid,

zelfs met de pijn van de dood in ons hart.

Wij danken U voor Jezus Christus, Uw Zoon,

door wie wij U leerden kennen

als de Heer van het leven.

Want Jezus heeft uit Uw hand het leven ontvangen,

en toen Hij zichzelf geheel voor ons wegschonk,

en zich in Uw handen had overgegeven,

hebt U Hem voor eeuwig verheerlijkt

met de volheid van het leven.

In Hem vertrouwen wij,

dat U ook deze dierbare mens N.

uit het duister van lijden en dood brengt

naar het licht van het blijvende leven.

 

Daarom willen wij U danken,

en samen met allen die leven

het loflied zingen (bidden) ter ere van Uw naam :

 

Heilig, heilig ...

 

 

 

PREFATIE BGR   4

 

 

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heilige God, hoe moeten wij U zegenen

om deze sterfelijke wereld in uw handen,

op dit uur van droef­heid, dit uur van verlies -

waarop wij geen woorden hebben

om U te zeggen wat er met ons is.

Toch komen wij bij U,

want tot wie zouden wij anders gaan dan tot U

die groter zijt dan deze dood.

Wat anders kunnen wij,

dan aarzelend Uw naam uitspreken,

God van de levenden,

die niet de dood wil maar het leven -

door Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden.

 

Gezegend zijt Gij om Hem.

Met allen die leven en sterven voor U

met allen die ons zijn voorgegaan

en na ons zullen komen

zegenen wij Uw naam

en wij aanbidden U met deze woorden :

 

Heilig, heilig ...

 

 

PREFATIE BGR  5

 

 

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

God,

uit naam van allen die staan geschreven

in de palm van uw hand, danken wij U,

omdat Gij ons draagt.

Gij die ons hebt gemaakt en Gij hebt uw hand geopend

en alles kwam tot leven.

Het licht in onze ogen, de aarde die ons draagt,

het woord uit onze mond, de liefde van de mensen,

het brood op deze tafel,

wij danken het aan U.

En midden in de wereld, tussen leven en dood,

hebt Gij uw Zoon gezonden om het verlossend woord te zijn

voor mensen in hoop en vrees,

om tranen te drogen van mensen in lief en leed,

om het hart te vinden van allen die gebroken zijn,

want Hij heeft zijn handen uitgestrekt

en het lijden van de wereld gedragen

om deze aarde een nieuw gezicht te geven,

het gezicht van de liefde die groter is dan de dood.

Daarom danken wij U met gans ons hart

en aanbidden wij U met de woorden :

 

 

 

PREFATIE BGR  6K. Gelaude

 

 

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heer, onze God,

ook in dit uur zijt Gij diegene

die wij met moeite kunnen noemen:

het Woord dat was in den beginne.

Gij die aan elke geschiedenis zijt vooraf gegaan.

Gij die alle menselijke inspanning ten goede brengt.

Gij die een nieuwe toekomst geeft

aan wat in mensenhanden soms verloren gaat.

Gij die ons zult verwachten

in het uur van onze dood.

Gij zijt altijd

voor ons en na ons.

 

Wij zijn maar zandkorrels

in de hand van de tijd.

En toch zult Gij ons vinden

en weer samenbrengen:

het gebroken hart,

de vermoeide geest,

de gekwetste liefde,

de levende, de stervende,

en al wie met ons tot U roepen:

 

 

 

PREFATIE BGR  7K. Gelaude

 

 

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

God, onze Moeder, onze Vader

Gij die naar ons hebt uitgezien

voor wij er waren,

Gij die ons leven liefhebt

en het leed niet wilt,

die aan het eind van onze weg

ons naar het vaderhuis zult dragen,

in ons geloof houden wij vast aan U.

Wij weten dat Gij

ons niet los zult laten.

En daarom noemen wij uw naam,

met schroom in onze stem,

met hoop in onze ogen:

 

 

heilig, heilig, heilig...

 

 

 

PREFATIE BGR  8P. Destrooper

 

 

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Het is moeilijk U vandaag te danken, Heer,

in ons hart is bitterheid en opstand.

Hoe kunnen wij U loven en eren?

 

Moge Jezus, de mens van pijn en lijden,

die vreugde is komen brengen,

onze stilte aannemen,

ons gestokte lied verstaan.

 

In Hem is de hymne

van de nieuwe schepping begonnen,

het licht van Pasen

verlicht het kruis van de ontgoocheling.

De duisternis van het graf verdwijnt,

nu het nieuwe vuur verschijnt.

Daarom willen wij ook nu Uw naam heiligen:

 

 

 

PREFATIE BGR  9Bernard Lenaerts

 

 

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heer, onze God,

Gij die de bron van leven zijt,

wij willen U loven en prijzen.

Wij danken U

omwille van de liefde tussen mensen.

Zovelen hebben in de loop der tijden

daarvan het voorbeeld gegeven.

Wij willen hun namen in herinnering brengen.

Zij hebben zich laten bezielen

door die ene mens,

Jezus van Nazareth, de Zoon van God.

Zijn leven blijft ons aanzetten

om goed te zijn voor elkander,

om elkaar te troosten en bemoedigen,

om mild, barmhartig en trouw te zijn.

Wij willen U loven en prijzen

met deze woorden:

 

Heilig, heilig, heilig...

 

 

 

PREFATIE BGR  10Raf Buysse

 

 

De Heer zal bij U zijn.

De Heer zal U bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

Heer onze God, in pijn en verdriet

noemen we aarzelend uw naam.

Wij weten dat Gij een God van leven zijt,

ook voor hen die sterven.

We geloven dat het verhaal van Jezus,

de Kristus, ook ons verhaal zal zijn.

Hij is het die het gezicht

en de houding van God zelf had:

een trouwe God in goede en kwade dagen.

Zo heeft Hij,

de vriend van mensen,

in vreugde en in lijden,

bij onbegrip en onmenselijkheid,

het geloof trouw bewaard.

In dit geloof en vertrouwen

verbonden met zovelen,

willen wij U loven en prijzen:

 

Heilig, heilig, heilig...

 

 

 

PREFATIE VOOR EEN HUWELIJK  1

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

om recht te doen aan Uw heerlijkheid,

om heil en genezing te vinden,

zullen wij U danken, altijd en overal,

door Christus onze Heer.

 

Want door het sacrament van het huwelijk

wekt Gij in man en vrouw

eenzelfde gezindheid van hart,

eenzelfde verlangen naar vrede,

bereidheid om de liefde mee te delen

die in U zijn oorsprong heeft.

 

Gij staat gereed om hen te begeleiden

en op te nemen in Uw genade.

Zo maakt Gij de wereld bewoonbaar,

zo geeft Gij aan Uw volk een nieuwe jeugd.

 

Daarom met alle engelen, machten en krachten,

met allen die staan voor Uw troon,

loven en aanbid­den wij U

en zeggen/zingen vol vreugde :

 

Heilig, heilig, heilig de Heer, ...

 

 

 

PREFATIE VOOR EEN HUWELIJK  2

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

 

U danken wij, Heer God,

dat Gij de mensen schept om voor elkaar

man en vrouw,

hemel en aard,

zee en vuur te zijn.

U danken wij,

dat Gij de mens een evenbeeld geeft

waaraan hij zich kan herkennen,

U die de mens schept naar Uw beeld.

U prijzen wij,

dat man en vrouw elkaar tot leven kunnen roepen,

dat zij bij elkaar iets kunnen vermoeden

van Uw heerlijkheid.

 

Daarom danken wij U vandaag

op deze dag van verwondering en vreugde

en zeggen :

 

 

 

PREFATIE VOOR EEN HUWELIJK  3

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Dank omdat deze twee mensen elkaar op een schone dag

hebben ontmoet en erkend hebben

dat zij voor elkaar waren gemaakt. 

Omdat zij zich vandaag aan elkaar geven

zoals zij dat nog nooit hebben gedaan.

Dank omdat zij naar elkaar zijn toegegroeid

en bij elkaar dingen hebben ontdekt

die van hen alleen zijn

en die hen nog dichter bij elkaar hebben gebracht :

hun ge­dachten, hun gebaren, hun glimlach

als zovele gaven uit uw hand.

Wij danken om dit alles samen

met de ganse gemeenschap van uw Kerk.

 

 

 

PREFATIE VOOR EEN HUWELIJK  4

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Wij danken U, God :

Gij hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U

en in liefde te leven met elkaar.

Gij geeft ons ogen om elkaar te zien

en een mond om met elkaar te spre­ken.

Gij legt de liefde in ons hart om niet alleen het goede

met elkaar te delen, maar ook wat moeilijk is.

Zo hebt Gij ons gemaakt en mogen wij Uw kinderen zijn.

Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven.

En met alle heiligen en engelen zeggen/zingen wij :

 

 

 

PREFATIE VOOR EEN HUWELIJK  5

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Wij zijn gelukkig en mogen elkaar gelukkig maken.

Dank U, dat wij elkaar gevonden hebben, Heer.

Dank U, dat wij gezond zijn

en plannen kunnen maken voor de toekomst.

Dank U, voor de ogen waarmee wij elkaar mogen zien.

Dank U, voor de tederheid die wij elkaar mogen schenken.

Wij danken U en leggen ons geluk in uw handen.

Gij maakt alles goed, Gij zijt liefde.

Laat ons elkaar steeds beter leren kennen

en erkennen dat wij voor elkaar bestemd zijn.

Daarom zeggen wij U dank

en loven Uw Naam met de woor­den :

 

 

 

PREFATIE VOOR EEN HUWELIJK  6

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Ja God, het is goed dat wij U samen danken

en dat al wat adem heeft U looft,

want U bent de vader van alle mensen.

U hebt ons voor elkaar gemaakt.

De liefde tussen man en vrouw is Uw geheim,

van U komt de zorg van de ouders,

de aanhanke­lijkheid van de kinderen

en het verlangen van elk mensenhart om goed te zijn.

Wij danken U vooral voor Jezus Christus

die als mens ons zeer nabij is,

die door zijn bevrij­dend leven

alle muren van angst door­breekt.

 

Heilig, Heilig, Heilig,

de Heer, de God der hemelse mach­ten.

Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.

Ho­sanna in den hoge !

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Ho­san­na in den hoge !

 

 

 

PREFATIE VOOR EEN HUWELIJK  7

 

 

De Heer zal bij ons zijn.

De Heer zal ons bewaren.

 

Verheffen wij ons hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

 

Wij danken U, Heer God,

dat Gij de mensen schept om voor elkaar man en vrouw,

broer en zus, hemel en aarde te zijn.

U danken wij, dat Gij de mens een even­beeld geeft,

waarin hij zich kan herkennen.

U, die mensen uitnodigt om alles een naam te geven,

U prijzen wij dat mensen samen kunnen geven :

grote en kleine namen, lieve en schone namen,

oude namen die het verleden laten leven,

nieuwe namen die de toekomst openen.

U, die mensen schept naar Uw beeld,

U prij­zen wij dat man en vrouw elkaar

tot leven kunnen roe­pen,

dat zij bij elkaar iets kunnen vermoe­den van Uw heerlijkheid.

Daarom danken wij U vandaag, op deze dag van vreugde.

 

 

 

PREFATIES VOOR DE TIJD DOOR HET JAAR

 

Ja, God, het is goed dat wij U samen danken

Vader in de hemel, wij danken U oprecht

Wij danken U, God om de wondere wegen

Wij moeten u wel danken, machtige Vader

Hemel en aarde bezingen Uw Naam,

U danken wij, want Gij zijt onze Vader,

God onze Heer, samen willen wij U danken

Heer onze God, wij zijn onderweg van gisteren naar morgen

God, onze Vader, U hebt het gehoord

God, dank U omdat Gij aan het begin

Van dankbaarheid, Vader, zijn wij vervuld

Wij danken U, God, almachtige Vader

Wij danken U, God : alle leven komt uit uw hand

Wij danken U, God : Gij hebt ons geschapen

Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw naam

Wij danken U, dat Gij een God van mensen zijt

Heer onze God, Gij zijt onze dankbaarheid waardig

Onze Vader in het verborgene

Alle eeuwen door hebben mensen van U gezongen

Dank, God van ons bestaan, dat wij leven mogen

Wanneer het donker wordt

Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan Uw heerlijkheid

God, onze Heer en onze Vader, allen komen wij U danken

Wij kunnen U nooit genoeg danken, almachtige Vader

Heer onze God, wij danken U dat wij geboren zijn

Dank, kinderen van de mensen, dank God

Heer onze God, wij willen U prijzen, om al het goede

Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God

Goede Vader, wij hebben U nooit gezien

Wij danken U, Vader, voor het leven dat Gij ons geeft

God van alle leven, Heer van ons bestaan : met heel Uw wezen

Wij danken U, God, onze Vader, voor het geschenk van het leven

Heer God, wij danken U voor de uitnodiging van dit samenzijn

Machtige God, wij danken U voor al wat leeft en ademhaalt

God, wij noemen U 'Vader van alle mensen'

God onze Vader, wij danken U voor de schepping,

 

 

PREFATIES VOOR DE ADVENTS- EN KERSTTIJD

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God A1

Heilige Vader, machtige eeuwige God A2

Heilige Vader, machtige eeuwige God A3

Gezegend is uw naam, God, onze God K1

God en Vader, in deze kerstnacht K2

Heilige Vader, machtige eeuwige God K3

Heilige Vader, machtige eeuwige God Openbaring

Heilige Vader, machtige eeuwige God Doop Jezus

 

PREFATIES VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God

Heilige Vader, machtige eeuwige God

Heilige Vader, machtige eeuwige God

Wat zullen wij tot U zeggen, onze God

De vruchten van de versterving

De vruchten van het vasten

De bekoring van de Heer

De gedaanteverandering van de Heer

De Samaritaanse vrouw

De blindgeborene

De opwekking van Lazarus

De kracht van het kruis

Hij die zelf onschuldig was PALM74

 

PREFATIES VOOR DE PAASTIJD

 

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid P1

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid P2

U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid P3

Heilige Vader, machtige eeuwige God, HV

Heilige Vader, machtige eeuwige God, HV2

Heilige Vader, machtige eeuwige God, Pi1

Met hart en ziel danken wij U, God, Pi2

Heilige Vader, machtige eeuwige God, Pi3

Heilige Vader, machtige eeuwige God, DRV

Heilige Vader, machtige eeuwige God, Eu1

Heilige Vader, machtige eeuwige God, Eu2

Heilige Vader, machtige eeuwige God, HH

 

PREFATIE VOOR EEN MARIAFEEST

PREFATIE VOOR EEN MARIAFEEST 2

PREFATIE VOOR HET FEEST VAN MARIA-TEN-HEMEL-OPGENOMEN

PREFATIE VOOR DE HEILIGE ENGELEN

PREFATIE VOOR HEILIGENFEESTEN

PREFATIE VOOR DE HEILIGE JOZEF

PREFATIE VOOR FEEST VAN JOHANNES DE DOPER

PREFATIE VOOR DE HEILIGE APOSTELEN

PREFATIE VOOR VAKANTIETIJD 1

PREFATIE VOOR VAKANTIETIJD 2

PREFATIE VOOR VAKANTIETIJD 3

PREFATIE VOOR ALLERHEILIGEN 1

PREFATIE VOOR ALLERHEILIGEN 2

PREFATIE VOOR CHRISTUS KONING

 

PREFATIES VOOR UITVAARTEN

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen

Hemel en aarde bezingen Uw Naam, Heer, God die leven geeft

God en Vader, wij willen U danken, zelfs in onze droefheid

Heilige God, hoe moeten wij U zegenen

God, uit naam van allen die staan geschreven

Heer, onze God, ook in dit uur zijt Gij diegene

God, onze Moeder, onze Vader Gij die naar ons hebt uitgezien

Het is moeilijk U vandaag te danken, Heer

Heer, onze God, Gij die de bron van leven zijt,

Heer onze God, in pijn en verdriet noemen we aarzelend uw naam.

 

PREFATIES VOOR HUWELIJKEN

 

Heilige Vader, machtige eeuwige God,

U danken wij, Heer God, dat Gij de mensen schept

Dank omdat deze twee mensen elkaar op een schone dag

Wij danken U, God : Gij hebt ons geschapen

Wij zijn gelukkig en mogen elkaar gelukkig maken.

Ja God, het is goed dat wij U samen danken

Wij danken U, Heer God, dat Gij de mensen schept

 

Terugkeren naar bidden en bezinnen 


Laatst bijgewerkt op 27 april 2001